4. MẪU 3: BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC

                                                                                                                                                                                            Mẫu 3
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT VIÊN CHỨC

(Dùng cho thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo dục)

Họ và tên viên chức: ...................................................................................................

Đơn vị công tác: .........................................................................................................

 

(Tên cơ quan cử viên chức đi dự thi)………………. nhận xét về viên chức được cử đi thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2017 trong 03 năm học, từ năm học 2014-2015 đến năm học 2016- 2017 như sau:

1. Phẩm chất đạo đức:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

2. Năng lực chuyên môn:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

3. Tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

4. Quan hệ với đồng nghiệp:

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

          Xét quá trình công tác trong 03 năm học, từ năm học 2014-2015 đến năm học 2016- 2017và theo nhu cầu nhiệm vụ ở chức danh nghề nghiệp (ghi rõ chức danh nghề nghiệp dự thi thăng hạng, ví dụ: giáo viên tiểu học chính…), (tên cơ quan cử viên chức đi dự thi) nhất trí cử ông (bà) ………………. tham dự kỳ thi thăng hạng từ giáo viên……. lên giáo viên…….. của Thành phố năm 2017.

                                                                                                                                 Hà Nội, ngày .… tháng …. năm 2017

                                                                                                                                                Thủ trưởng đơn vị

                                              (Ký tên và đóng dấu)