THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG  BGH CHỈ ĐẠO THỰC HI

THÔNG BÁO

       PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG  BGH

                CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QCDC TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

NĂM HỌC 2017-2018

1. Bà: Trần Thanh Thủy – Hiệu trưởng – Trưởng ban

     - Chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ  trong nhà trường.

     - Xây dựng chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của nhà trường và chỉ đạo Ban tổ chức thực hiện chương trình đề ra.

     - Xây dựng quy chế phối hợp giữa Chính quyền và Công đoàn để thực hiện tốt QCDC trong nhà trường. Góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

     - Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung QCDC cho phù hợp với đặc điểm cụ thể của nhà trường, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, nhân viên thu hút mọi lực lượng trong cơ quan tham gia quản lý và đóng góp xây dựng nhà trường, để mọi thành viên trong nhà trường được bàn bạc và quyết định trực tiếp các công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền với lợi ích của mình đồng thời chống tình trạng lợi dụng dân chủ gây mất đoàn kết nội bộ hoặc vi phạm pháp luật.

2. Bà: Nguyễn Thị Nhàn – P.HT – Phó ban

      - Chỉ đạo các tổ chuyên môn nhà trẻ, mẫu giáo, tổ nuôi  thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng quy chế phối hợp giữa nhà trường và hội cha mẹ phụ huynh học sinh.

      - Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác thực hiện QCDC, nội quy quy định của nhà trường đối với các đoàn thể, tổ, khối nhà trẻ, mẫu giáo.

     - Chỉ đạo Công đoàn, Chi đoàn và Ban thanh tra nhân dân xây dựng hoàn thiện cơ chế để mọi thành viên thông qua Công đoàn được bàn bạc và tham gia ý kiến vào các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ công tác chuyên môn, được giám sát các hoạt  động của chính quyền, của hiệu trưởng, của các tổ chức đoàn thể.

     - Chỉ đạo Công đoàn tuyên truyền, giáo dục rộng rãi QCDC cho tất cả công đoàn viên trong nhà trường làm cho mọi người hiểu và sử dụng đúng các quyền của mình đã quy định trong QCDC ở nhà trường và giám sát thực hiện QCDC.

      - Phối hợp với tổ chuyên môn và chỉ đạo các tổ chuyên môn trong nhà trường thực hiện tốt QCDC. Đảm bảo việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong nhà trường. Thực hiện nội quy, quy chế hoạt động chuyên môn. Phân công lao động và quản lý lao động trong nhà trường.

3.  Bà: Lê Thị Thúy – P. HT- Uỷ viên

      Cùng BGH tuyên truyền, giáo dục cán bộ – giáo viên – nhân viên, học tập QCDC, thu thập thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các thành viên trong nhà trường về việc xây dựng và thực hiện QCDC. Phản ánh kịp thời với Lãnh đạo nhà trường và Công đoàn để đảm bảo QCDC được thực hiện có hiệu quả thiết thực và đáp ứng yêu cầu của đại đa số các thành viên trong nhà trường. Đảm bảo thông tin hai chiều trong nhà trường và cấp trên được thông suốt. Giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và xây dựng khối đoàn kết nội bộ ngày càng vững chắc.   

                                                              

    Nơi nhận:                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG                  

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- Ban chỉ đạo thực hiện QCDC xã (để b/c)

- Các thành viên BCĐ (t/h)

- Lưu: VP.