QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017 -2018

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     QC-MNHT

                                          Hồng Thái , ngày 10 tháng 9 năm 2017

QUY CHẾ PHỐI HỢP

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2017 -2018

 ( Ban hành kèm theo quyết định số     /QĐ-MNHT ngày     tháng    năm 2017

                                                                             Hiệu trưởng trường Mầm Non Hồng Thái)

 

- Căn c ch th s 30/CT-TW ngày 18/2/1998 ca b chính tr v xây dng và thc hin qui chế dân ch cơ s.

      - Căn c ngh định s 04/2015-NĐCP ngày 09/01/2015 ca chính ph ban hành qui chế thc hin dân ch trong HĐ cơ quan và QĐ s 04/2000/BGD &ĐT ban hành qui chế thc hin dân ch hoá trường học.

       - Căn c lut CĐ và ngh định s 133/HDBT ngày 10/4/1991ca HĐBT v thi hành lut CĐ

     - Căn cứ qui chế số 394/ CĐGDVN - BGD & ĐT ngày 15/8/2005 của BGD & ĐT và CĐGD Việt Nam về mối quan hệ công tác giữa giữa cơ quan GD các cấp và CĐ trong ngành GD

      BGH nhà trường và  BCH CĐ trường MN Hồng Thái thng nht xây dựng quy chế phối hợp gia chính quyn  và công đoàn như sau:

I- VỀ QUAN HỆ PHỐI  HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

       1- Hiệu trưởng nhà trường có trách nhim thông tin đầy đủ kp thi mi ch trương chính sách đường li ca Đảng và nhà nước v các ch trương ca ngành GD ti CĐ trường và CBGV.

       2- BCH CĐ có trách nhim và ch động dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường, t chc động viên CBVG trong nhà trường tham gia tích cc trong vic thc hin các phong trào và các cuc vn động trong năm hc ,đổi mi GD xây dng đôi ngũ nhà giaó có phm cht đạo đức trong sáng, đủ v s lượng , đồng b v cơ cu, chun v trình độ ĐT theo qui  định.

        3- Hiệu trưởng nhà trường to điu kin để CĐ ch động t chc các hot động, tham gia qun lí đơn v , cùng có trách nhim gii quyết và khc phc nhng yêú kém trong đơn v thc hin công bng trong GD.

 

  II- VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG  HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN

    1- Hiu trưởng nhà trường khi xây dng kế hoch công tác, cn có ý kiến đóng góp ca CĐ nhà trường. Hiu trưởng nhà trường ly ý kiến ca CĐ trường xây dng , ban hành, t chc thc hin các qui định liên quan đến quyn và li ích hp pháp, chính đáng ca người lao động v các vn đề trên.

    2- Công đoàn  nhà trường có trách nhim c người đại din cùng vi nhà trường gii quyết các vn đề liên quan đến quyn, nghĩa v và  li ích chính đáng của CBGV

     3- BCHCĐ và hiu trưởng nhà trường phi hp t chc thc hin có hiu qu qui chế dân ch cơ s, chun b ni dung t chc hi ngh CBCC hàng năm theo qui định , và ch đạo theo dõi kim tra thc hin ngh quyết ca hi ngh CCVC, thc hin nghĩa v ca mình tham gia qun lí cơ quan thc hin dân ch trong quan hệ công tác.

  III- VỀ QUAN H PHI  HP TRONG VIC T CHC QUN LÍ  PHONG TRÀO THI  ĐUA .

        1- Hiệu trưởng nhà trường phi hp vi CĐ trường thc hin đổi mi công tác thi đua khen thưởng, t chc ch đạo các phong trào thi đua, các cuc vn động ca ngành, ca nhà trường phù hp vi y/c tng thi kì đặc đim và đối tượng vn động đẩy mnh và duy trì thành n nếp các HĐ thi đua khen thưởng trong nhà trường, gn HĐ thi đua vi vic thc hin các ngh quyết , ch th ca Đảng, ca nhà nước, của ngành.

     2- Sau khi thống nht vi công đoàn, hiu trưởng nhà trường quyết định mc tiêu, ni dung, hình thc, bin pháp, chế độ khen thưởng và cùng phi hp vi CĐ trong vic kim tra, sơ kết, tng kết đánh giá phong trào, QĐ khen thưởng nhng tp th cá nhân đạt thành tích xut sắc.

     3- Hiệu trưởng nhà trường to ĐK và ng h CĐ trường trong vic thc hin các ni dung, hình thc, bin pháp t chc các phong trào thi đua.

IV- VỀ QUAN H PHI HP TRONG VIC CHĂM LO ĐỜI SNG VÀ BO V QUYN LI  HP PHÁP CHÍNH ĐÁNG CA NGƯỜI LAO ĐỘNG.

     1- Hiệu trưởng nhà trường ch động và to ĐK để CĐ trường t chc ph biến đầy đủ kp thi chế độ chính sách ca Đảng, nhà nước và ca ngành đến vi CBGV để giám sát và thc hin. Hiu trưởng nhà trường khi khi thc hin chc năng qun lí mà có nhng ni dung lin quan đến trách nhim, quyn và li ích ca người LĐ thì phi tho thun vi BCHCĐ nhà trường .

      2- Hiệu trưởng nhà trường to ĐK để BCHCĐ thc hin công tác công đoàn .Hiu trưởng nhà trường xem xét gii quyết nhng kiến ngh ca BCHCĐ nhà trường sau khi kim tra, khi bàn v nhng vn đề có liên quan trc tiếp đến quyn và li ích ca người LĐ là n thì mi đại din ban n công cùng tham dự.

      3- Hiệu trưởng nhà trường trao đổi bàn bc vi CĐ trường v công tác t chc BD nâng cao trình độ CMNV cho CBGV to ĐK để CĐ trường động viên CBGV trong đơn v tích cc tham gia nghiên cu khoa hc, ci thin đời sông vt cht, tinh thn , qun lí và s dng quĩ phúc li tp th theo qui định ca pháp lut và ngh quyết ca hi ngh CCVC đầu năm học.

V- VỀ QUAN H PHI  HP ĐỂ TO ĐK CN THIT CHO HOT ĐỘNG CĐ  

       1- Hiệu trưởng nhà trường to ĐK và cung cp các phương tin làm vic cho BCHCĐ trường đồng thi hng năm h tr cho CĐ trường mt s kinh phí để đảm bo các hot động ca CĐ thc s có hiu quả.

        2- Hiệu trưởng  nhà trường to ĐK, phương tin đi li, công tác phí chế độ đi công tác hin hành đối vi u viên BCHCĐ trường được CĐ cp trên triu tp đi hp BCH, đi d hi ngh , hi tho, tp hun, ĐH công đoàn.

     3- Chủ tch CĐ được hưởng chế độ kiêm nhim: Ch tch CĐ cơ s không chuyên trách được giành mt s thi gian để làm công tác CĐ theo qui định.

 

  T/M BCHCĐ trường                                                                                                                                                  T/M BGH nhà trường                                                

          CTCĐ                                                                                                                                                                         Hiệu trưởng