2. MẪU 1: ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO DỤC


                                                                                                                                                                       Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC GIÁO DỤC

Từ giáo viên………. (hạng ……..) lên giáo viên………. (hạng …………)

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thành phố;

- Sở Nội vụ;

- (Tên cơ quan có thẩm quyền quản lý/ sử dụng VC).

 

Tên tôi là (chữ in hoa): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam (nữ): . . . . .

Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi ở hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . .

Đơn vị công tác (ghi rõ tên cơ sở giáo dục): . . . . . . . …….. . . . . . . . . . . . . . . . .

Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . . . . . . . . .

Trình độ chuyên môn cao nhất: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …….. . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày tháng năm được tuyển dụng vào biên chế: . . . . . . . . ……. . . . . . . . . . . . . . . .

Chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: . . . . ……… . . . . . . . . mã số: . . . . . . .

Thời gian bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức hiện nay: . . . . … . . . . . . . .

Hệ số lương hiện hưởng: . . . . . . . . . . . ngày tháng năm xếp: …./…../………….…..

              Sau khi nghiên cứu các quy định về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên….. (hạng ……..) lên giáo viên (hạng …….) tại Công văn số 2527/SNV-CCVC ngày 04/10/2017 của Sở Nội vụ và các văn bản hiện hành khác, tôi tự đánh giá (ghi rõ có đủ điều kiện hay không đủ điều kiện tham gia thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng ……. lên hạng ……….) ………………….

             Tôi làm đơn này kính đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét cho tôi được tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên………. (hạng ……..) lên giáo viên……… (hạng ……….).

Trân trọng cảm ơn.

 

Tài liệu gửi kèm theo đơn này gồm:         

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hà Nội, ngày .… tháng …. năm 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)