THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5T3 Năm học 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 5T3

Năm học 2017-2018

 

Thứ

 

Tuần 1

 

Tuần 2

 

Tuần 3

 

Tuần 4

 

Thứ 2

 

Khám phá

 

Khám phá

 

Khám phá

 

Khám phá

 

 

Thứ 3

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

Toán

 

 

Thứ 4

 

Tạo hình

 

Tạo hình

 

Tạo hình

 

      Tạo hình

 

 

Thứ 5

 

 

LQ Chữ cái

 

 

Văn học

 

 

LQ Chữ cái

 

 

Văn học

 

 

Thứ 6

 

Âm nhạc

 

 

Thể chất

 

 

Âm nhạc

 

 

Thể chất