QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     QC-MNHT

             Hồng Thái , ngày 10 tháng 9 năm 2017

QUY CHẾ

                         DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

( Ban hành kèm theo Quyết định số ....../QĐ-MNHT ngày ..... tháng ..... năm ....... của Hiệu trưởng trường MN Hồng Thái)

CHƯƠNG: I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà trường:

        - Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều Luật Giáo dục quy định theo phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra ” trong các hoạt động của nhà trường.

       - Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của Hiệu trưởng, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường theo Luật định, góp phần xây dựng nề nếp, trật tự kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

Điều 2: Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường.

         - Hoạt động dân chủ trong nhà trường phải đảm bảo có sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, các đoàn thể trong nhà trường.

       - Thực hiện dân chủ trong nhà trường phù hợp với Hiến pháp và pháp luật, quyền phải đi đôi với nghĩa vụ và trách nhiệm, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường.

        - Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động của nhà trường

                                                                                       CHƯƠNG: II

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRƯỜNG

MỤC 1. TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG

  Điều 3: Hiệu trưởng là người do cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm:

         - Quản lý điều hành mọi hoạt động của nhà trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.

        - Tổ chức thực hiện những quy định về trách nhiệm của nhà trường, nhà giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên, của người học trong Quy chế này.

         - Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong nhà trường và có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước, theo nội quy, quy chế, điều lệ của nhà trường và phù hợp với thẩm quyền, trách nhiệm được giao cho Hiệu trưởng.

        - Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ, như họp giao ban, họp hội đồng tư vấn, hội nghị cán bộ, công chức hàng năm.

       - Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của Nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với nhà giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

       - Gương mẫu, đi đầu trong việc đấu tranh chống những biểu hiện không dân chủ trong nhà trường.

      - Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong nhà trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.

     - Bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà trường.

     - Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra hoạt động của cấp dưới trực tiếp trong việc thực hiện dân chủ và giải quyết kịp thời những kiến nghị của cấp dưới theo thẩm quyền được giao.

    - Phối hợp với tổ chức công đoàn trong nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 Điều 4: Những việc Hiệu trưởng phải lấy ý kiến tham gia đóng góp xây dựng của các cá nhân hoặc các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường trước khi quyết định:

- Kế hoạch phát triển, tuyển sinh, dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của nhà trường trong năm học.

- Quy trình quản lý đào tạo, những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bộ máy trong nhà trường.

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

- Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trong nhà trường.

- Các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học.

MỤC 2. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ GIÁO, CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

 Điều 5: Nhà giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có trách nhiệm:

       - Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục.

       - Tham gia đóng góp ý kiến về các vấn đề của nhà trường.

       - Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong nhà trường.

       - Thực hiện đúng những quy định trong Pháp lệnh cán bộ, giáo viên, nhân viên; Pháp lệnh chống tham nhũng; Pháp lệnh thực hành tiết kiệm.

       - Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên; tôn trọng đồng nghiệp, học sinh; bảo vệ uy tín của nhà trường.

Điều 6: Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua các hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường:

      - Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

     - Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

     - Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo.

     - Công khai các khoản đóng góp của học sinh, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo quy định hiện hành.

       - Giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho nhà giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cho học sinh.

      - Việc nâng bậc lương, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật.

     - Những vấn đề về kế hoạch tuyển sinh.

    - Báo cáo sơ kết, tổng kết, nhận xét, đánh giá công chức hàng năm.

MỤC 3 – TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG

          Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục.

Điều 7:  Trách nhiệm của nhà trường.

Hiệu trưởng thực hiện hoặc phân công cho cấp dưới thực hiện những việc sau đây:

         - Phổ biến ngay từ đầu năm học kế hoạch năm học và những nội dung liên quan đến trách nhiệm của học sinh, nhà giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

        - Thông báo công khai những quy định về tuyển sinh, nội quy, quy chế, học tập, tiêu chuẩn đánh giá xếp loại, khen thưởng, kỷ luật.

         - Định kỳ ít nhất trong năm học có 2 lần ( đầu năm học, cuối năm học ), tổ chức hội nghị các bậc cha mẹ của học sinh để thông báo kế hoạch và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ, sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình của học sinh, thông báo kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

      - Giáo viên chủ nhiệm lớp là người đại diện cho nhà trường tổ chức các hoạt động thực hiện dân chủ của lớp mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của người học và các bậc cha mẹ của học sinh để phản ánh cho Hiệu trưởng.

        - Kịp thời thông báo những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với học sinh, nhà giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Có hòm thư góp ý để nhận các thông tin của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh.

         - Giải đáp các ý kiến, thắc mắc theo luật định

MỤC 4. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG

  Điều 8: Trách nhiệm của các tổ chuyên môn trong bộ máy quản lý của Nhà trường.  Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ có trách nhiệm:

- Tham mưu, đề xuất những biện pháp giúp hiệu trưởng thực hiện tốt những quy định của Quy chế này.

- Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dân chủ trong nhà trường.

          - Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc trong tổ, giữa các tổ với nhau và giữa tổ với nhà trường; thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ và những quy định của Luật giáo dục, điều lệ nhà trường.

Điều 9:  Trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

- Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện, quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

          - Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các đoàn thể, các tổ chức, dân chủ bàn bạc các chủ trương, biện pháp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.       

        - Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, có trách nhiệm lắng nghe ý kiến của quần chúng, phát hiện những vi phạm quy chế dân chủ trong nhà trường để đề nghị Hiệu trưởng giải quyết.

Điều 10: Trách nhiệm của Ban đại diện cha, mẹ học sinh trong nhà trường.

         - Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm tổ chức thu thập ý kiến đóng góp của các cha, mẹ học sinh để cùng nhà trường giải quyết các vấn đề sau đây:

        + Nội dung công việc có liên quan đến sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình để giải quyết những việc có liên quan đến học sinh.

        + Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các chủ trương, chính sách, chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định.

       + Vận động các bậc cha mẹ học sinh thực hiện các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở địa phương.

       - Cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có thể phản ánh, trao đổi, góp ý kiến trực tiếp với nhà trường, với giáo viên hoặc thông qua Ban đại diện cha, mẹ học sinh về những vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường.

CHƯƠNG: III

QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC CƠ QUAN

QUẢN LÝ CẤP TRÊN, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Điều 11: Nhà trường với cơ quan quản lý cấp trên.

         - Phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đúng quy định, kịp thời và nghiêm túc.    

        - Kịp thời phản ảnh những vướng mắc, khó khăn của nhà trường và kiến nghị những biện pháp khắc phục để cấp trên xem xét giải quyết.

        - Phản ánh những vấn đề chưa rõ trong việc quản lý chỉ đạo của cấp trên, góp ý phê bình đối với cơ quan quản lý cấp trên bằng văn bản hoặc thông qua đại diện. Trong khi ý kiến phản ánh lên cấp trên chưa được giải quyết, nhà trường vẫn phải nghiêm túc chấp hành và thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên.

Điều 12: Quan hệ của nhà trường đối với chính quyền địa phương:

      Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan chính quyền sở tại để phối hợp giải quyết những công việc có liên quan đến công tác giáo dục trong nhà trường và chăm lo quyền lợi học tập của học sinh.

CHƯƠNG: IV

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   Điều 13: Các cá nhân, tổ chức, đoàn thể của cơ quan có trách nhiệm thực hiện quy chế dân chủ này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh để điều chỉnh cho phù hợp.