QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                                                                         TRƯỜNG MN HỒNG THÁI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

                   Số:    /QĐ-MNHT                                                                               Hồng Thái, ngày 08  tháng  9  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI

Năm học 2017-2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI 

 

          Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

          Căn cứ Quyết định số 14/2008 QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non.

            Xét năng lực công tác cán bộ của trường Mầm Non Hồng Thái .

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của trường Mầm non Hồng Thái  gồm các đồng chí  có tên sau:

1.Đ/c Trần Thanh Thủy               - BTCB – Hiệu trưởng          - Trưởng ban.

2.Đ/c  Nguyễn Thị Nhàn             - P.Hiệu trưởng                      - Phó ban TTr.

           3.Đ/c  Nguyễn Thị Xuyến          -  Chủ tịch CĐ                         - Phó ban

4.Đ/c  Lê Thị Thúy                     - P. Hiệu trưởng                      - Uỷ viên

5.Đ/c Vũ Thị Út                          - Giáo viên                              - Uỷ viên

6.Đ/c Đặng Thị Tuyến                - Trưởng ban TTND               - Uỷ viên.

7.Đ/c Nguyễn Thị Hường           - Giáo viên                              - Thư ký

       Điều 2. Các thành viên của Ban chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ đối với trưởng ban.

       Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Hồng Thái  và các đồng chí có tên ở điều 1 căn cứ  Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD (để báo cáo)

- Thành viên BCĐ (để thực hiện)

- Các Tổ chuyên môn (để thực hiện)

- Lưu VP.

                           HIỆU TRƯỞNG

          

 

    

                                                                                         

 

THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BCĐ

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

    NĂM HỌC 2017-2018

1. Trưởng ban:

     - Chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC trong nhà trường.

    - Xây dựng chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của trường và chỉ đạo Ban tổ chức thực hiện chương trình đã đề ra.

    - Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung QCDC cho phù hợp với đặc điểm cụ thể của nhà trường, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, thu hút mọi lực lượng trong nhà trường tham gia quản lý và đóng góp xây dựng nhà trường, để mọi thành viên trong trường được bàn bạc và quyết định trực tiếp các công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền với lợi ích của mình đồng thời chống tình trạng lợi dụng dân chủ gây mất đoàn kết nội bộ hoặc vi phạm pháp luật.

  2. Phó Trưởng ban:

     - Chỉ đạo Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân xây dựng và hoàn thiện cơ chế để mọi thành viên trong nhà trường thông qua Công đoàn được bàn bạc và tham gia ý kiến vào các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ công tác chuyên môn, được giám sát các hoạt động của chính quyền, của thủ trưởng cơ quan, của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

     - Xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Chính quyền để thực hiện tốt QCDC trong nhà trường. Góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính tri của nhà trường.

     - Chỉ đạo Công đoàn tuyên truyền, giáo dục rộng rãi QCDC cho tất cả công đoàn viên trong nhà trường làm cho mọi người hiểu và sử dụng đúng các quyền của mình đã quy định trong QCDC ở nhà trường và giám sát thực hiện QCDC.

     - Phối hợp với Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chỉ đạo các tổ chuyên môn trong nhà trường thực hiện tốt QCDC. Đảm bảo việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong nhà trường. Thực hiện nội quy, quy chế hoạt động chuyên môn. Phân công lao động và quản lý lao động trong nhà trường.

  3. Các thành viên:

        Cùng Ban chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục CBGV-NV  tập QCDC, thu thập thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các thành viên trong trường về việc xây dựng và thực hiện QCDC. Phản ánh kịp thời với Lãnh đạo nhà trường và Công đoàn để đảm bảo QCDC được thực hiện có hiệu quả thiết thực và đáp ứng yêu cầu của đại đa số các thành viên trong nhà trường. Đảm bảo thông tin 2 chiều trong nhà trường được thông suốt. Giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và xây dựng khối đoàn kết nội bộ ngày càng vững chắc.

                                                                                  

                                                                                                                                          TRƯỞNG BAN