Mẫu 5: Các mẫu nghị quyết hội đồng, nghị quyết của tổ

Mẫu 5.                       NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC – THÁNG ……….

                                                                Phiên họp thứ……

            - Thời gian:…………………………………………………………………..

            -  Địa điểm:…………………………………………………………………..

            - Thành phần:

                        + Tổng số:………………………….

                        + Có mặt:……….; Vắng mặt:………...(họ tên, lý do của từng thành viên vắng mặt)

- Chủ tọa:……………………………………………………………….......

- Thư ký:……………………………………………………………………

- Nội dung cuộc họp:

            Phần nội dung cuộc họp phải được ghi chép đầy đủ, chính xác, trung thực với các vấn đề được triển khai, các ý kiến tham gia bổ sung các thành viên dự họp; sau đó ghi kết luận chung của chủ tọa cuộc họp; Tỷ lệ biểu quyết (nếu có).

            I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng…

            (Ghi theo nhận xét, đánh giá của người chủ tọa cuộc họp)

            II. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng…

            (Ghi đầy đủ các nội dung được triển khai của người chủ tọa cuộc họp)

            III. Các ý kiến bổ sung.

            (Ghi tóm tắt các ý kiến tham gia, bổ sung của các thành viên dự họp).

            IV. Kết luận của chủ tọa cuộc họp.

            (Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của chủ tọa cuộc họp; đặc biệt lưu ý những ý kiến được bổ sung của các thành viên dự họp sau khi nghe chủ tọa cuộc họp đánh giá kết quả công tác tháng…. và triển khai nhiệm vụ công tác tháng… cần bổ sung hoặc điều chỉnh thì phải ghi rõ phần kết luận này.

            * Biểu quyết:……..% nhất trí với các nội dung thông qua.

            Cuộc họp kết thúc vào hồi………….. cùng ngày.

                        CHỦ TỌA                                                                                                               THƯ KÝ

            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

  • Ghi chú: Các trang của sổ nghị quyết được đóng dấu giáp lai.

 

Mẫu 6.                             NGHỊ QUYẾT HỌP LIÊN TỊCH

                                                    Phiên họp thứ…….

            - Thời gian:…………………………………………………………………..

            -  Địa điểm:…………………………………………………………………..

            - Thành phần:

                        + Tổng số:………………………….

                        + Có mặt:……….; Vắng mặt:………...(họ tên, lý do của từng thành viên vắng mặt)

- Chủ tọa:……………………………………………………………….......

- Thư ký:……………………………………………………………………

- Nội dung cuộc họp:

Phần nội dung cuộc họp phải được ghi chép đầy đủ, chính xác, trung thực với các vấn đề được triển khai, các ý kiến tham gia bổ sung các thành viên dự họp; sau đó ghi kết luận chung của chủ tọa cuộc họp; Tỷ lệ biểu quyết (nếu có).

I. Đánh  giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng…

II. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng…

III. Các ý kiến bổ sung.

            (Ghi tóm tắt các ý kiến tham gia, bổ sung của các thành viên dự họp).

IV. Kết luận của chủ tọa cuộc họp.

            (Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của chủ tọa cuộc họp; đặc biệt lưu ý những ý kiến được bổ sung của các thành viên dự họp phải ghi rõ phần kết luận này).

            * Biểu quyết: Các nội dung trên được …../….. người trong cuộc họp nhất trí với các nội dung thông qua.

            Cuộc họp kết thúc vào hồi………….. cùng ngày.

                        CHỦ TỌA                                                                                                             THƯ KÝ

            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

* Ghi chú: Các trang của sổ nghị quyết được đóng dấu giáp lai.

 

Mẫu 7.                                   NGHỊ QUYẾT TỔ CHUYÊN MÔN

 

            Nội dung cuộc họp phải được ghi chép đầy đủ, chính xác, thung thực và các vấn đề được triển khai, các ý kiến tham gia bổ sung của các thành viên dự họp; sau đó ghi kết luận chung của chủ tọa cuộc họp; Tỷ lệ biểu quyết (nếu có).

           Đặc biệt chú trọng ghi chép các phiên họp:

            - Phổ biến công tác mới;

            - Bình xét thi đua, kỷ luật;

            - Sinh hoạt chuyên đề.

            * Ghi chú: Các trang của sổ nghị quyết được đóng dấu giáp lai.

 

Ví dụ:       GHI CHÉP 2 PHIÊN HỌP TỔ CHUYÊN MÔN TRONG THÁNG NHƯ SAU:

 

                                                 HỌP TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 10

                                                                   Phiên thứ nhất…..

                                          (Ghi các phiên họp đánh giá công tác tháng trước,

                                                        Triển khai công tác tháng này)

 

            - Thời gian:…………………………………………………………………..

            -  Địa điểm:…………………………………………………………………..

            - Thành phần:

                        + Tổng số:………………………….

                        + Có mặt:……….; Vắng mặt:………...(họ tên, lý do của từng thành viên vắng mặt)

- Chủ tọa:……………………………………………………………….......

             - Thư ký:……………………………………………………………………

                                                                  NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9

            (Ghi theo nhận xét, đánh giá của người chủ tọa cuộc họp).

II. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 10.

            (Ghi đầy đủ nội dung được triển khai của người chủ tọa cuộc họp)

III. Các ý kiến bổ sung.

          (Ghi tóm tắt các ý kiến tham gia, bổ sung của các thành viên trong tổ).

IV. Xếp loại thi đua tháng 9

V. Kết luận của chủ tọa cuộc họp.

          (Ghi tóm tắt ý kiến kết luận của chủ tọa cuộc họp; đặc biệt lưu ý những ý kiến được bổ sung của các thành viên dự họp sau khi nghe chủ tọa cuộc họp đánh giá kết quả công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 cần bổ sung hoặc điều chỉnh thì phải ghi rõ ở phần kết luận này).

* Biểu quyết: …….% nhất trí với các nội dung thông qua.

            Cuộc họp kết thúc vào hồi………….. cùng ngày.

                        CHỦ TỌA                                                                                                             THƯ KÝ

            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

 

HỌP TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 10

                                                                       Phiên thứ nhất…..

                                                  (Ghi các phiên họp sinh hoạt chuyên đề)

            - Thời gian:…………………………………………………………………..

            -  Địa điểm:…………………………………………………………………..

            - Thành phần:

                        + Tổng số:………………………….

                        + Có mặt:……….; Vắng mặt:………...(họ tên, lý do của từng thành viên vắng mặt)

- Chủ tọa:……………………………………………………………….......

             - Thư ký:……………………………………………………………………

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Ghi các nội dung chính sẽ triển khai trong cuộc họp.

II. Ghi tóm tắt các nội dung triển khai.

            - Thông qua nội dung sinh hoạt chuyên đề;

            - Dự giờ hoặc các vấn đề cần trao đổi để thống nhất;

            - Tổ chức thực hành (Chia nhóm…);

            - Rút kinh nghiệm;

            …………………….

III. Các ý kiến của các thành viên dự họp.

IV. Kết luận của chủ tọa cuộc họp.

          (Ghi tóm tắt các ý kiến tham gia, bổ sung của các thành viên trong tổ).

IV. Xếp loại thi đua tháng 9

V. Kết luận của chủ tọa cuộc họp.

          * Biểu quyết: …….% nhất trí với các nội dung thông qua.

            Cuộc họp kết thúc vào hồi………….. cùng ngày.

            ( Đây là gợi ý của một phiên họp trong sinh hoạt chuyên đề. Tuy nhiên, nội dung sinh hoạt chuyên đề cần linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tế của tổ và khả năng, năng lực của các thành viên trong tổ. Khi tổ chức sinh hoạt cần khéo léo trong việc ghi chép lại buổi sinh hoạt sao cho tổng hợp  được các nội dung đã triển khai).

                        CHỦ TỌA                                                                                                              THƯ KÝ

            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)