THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHI ỦY CHI BỘ

  ĐẢNG ỦY XÃ HỒNG THÁI

    CHI BỘ MN HỒNG THÁI

 

               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

        Số:     /KH-CBMNHT

Hồng Thái, ngày 06 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

             PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN CHI ỦY CHI BỘ

Nhiệm kỳ 2017-2020

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ trong các đơn vị sự nghiệp;

- Căn cứ  Biên bản bầu cử Ban chi ủy chi bộ tại Đại hội chi bộ ngày 6/ 6/2017, nhiệm kỳ 2017-2020;

- Căn cứ quyết định số 55-QĐ/ĐU ngày 15/7/2017 của Đảng ủy xã Hồng Thái về Chuẩn y Ban chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020;

- Căn cứ quy chế hoạt động của chi bộ trường MN Hồng Thái nhiệm kì 2017 – 2020 được thông qua tại chi bộ ngày 10  tháng 6  năm 2017

Để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của chi bộ nhà trường, phát huy tính tiền phong gương mẫu của từng đảng viên và vai trò của cấp ủy chi bộ; chi bộ trường MN Hồng Thái phân công nhiệm vụ của chi ủy viên chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 như sau:

1. Đồng chí: Trần Thanh Thủy – Bí thư chi bộ:

* Bí thư - Lãnh đạo chung:

- Chịu trách nhiệm chung trước Chi bộ và Ban chấp hành Đảng bộ xã về hoạt động tổ chức của Chi bộ.

- Lĩnh hội chủ trương Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, triển khai kịp thời tới Đảng viên, đôn đốc chi uỷ, Đảng viên trong Chi bộ việc tổ chức thực hiện Nghị quyết

- Chuẩn bị nội dung họp chi uỷ khi Chi bộ họp có trách nhiệm điều hành duy trì gợi ý thảo luận và kết luận nghị quyết kỳ họp; Chủ trì các cuộc họp chi bộ

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ngành phân công

- Phụ trách công tác thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường

* Công tác tổ chức,:  Giải quyết các vấn đề lớn, liên quan đến phát triển của trường, công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức. Phụ trách công tác theo dõi, kiểm tra đảng viên trong lĩnh vực chuyên môn. Đôn đốc kiểm tra việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết đối với đảng viên. Theo dõi diễn biến tư tưởng chính trị của ĐV, GV trong đơn vị, họp và phản ánh tình hình của Chi bộ với Đảng bộ xã

2. Đồng chí  Nguyễn Thị Nhàn:   Phó bí thư chi bộ.

- Chịu trách nhiệm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nắm bắt các dư luận mới trong Chi bộ cũng như trong đơn vị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, trù bị các cuộc họp, thay mặt Đ/c Bí thư khi vắng hoặc khi được uỷ quyền trực tiếp. Giải quyết các công việc hành chính về công tác Đảng.

- Phụ trách công tác chuyên môn chăm sóc – giáo dục nhà trường, xây dựng kế hoạch phát triển chất lượng chăm sóc- giáo dục, kiến nghị với chi bộ về công tác chuyên môn chăm sóc –giáo dục; Công tác cơ sở vật chất- nề nếp- xây dựng môi trường trong nhà trường.

- Phụ trách công tác theo dõi, kiểm tra đảng viên trong lĩnh vực chuyên môn.

- Trực tiếp phụ trách công tác  lưu trữ hồ sơ, công tác phát triển đảng viên của chi bộ.

- Phân công công tác theo dõi quần chúng và đảng viên dự bị. Công tác thực hiện các cuộc vận động lớn nhất là cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh”.

- Theo dõi diễn biến tư tưởng chính trị của ĐV, GV. Chịu trách nhiệm trước Bí thư Chi bộ về những lĩnh vực được phân công phụ trách..

  3. Đồng chí Nguyễn Thị Xuyến – Chi ủy viên

- Ghi nghị quyết Chi ủy, Chi bộ, trích lục văn bản, gửi Đảng uỷ

- Phụ trách hoạt động các đoàn thể; Chỉ đạo các cuộc thi của cô và trẻ  

- Phụ trách đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

-  Phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ. Theo dõi việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của chi bộ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình của chi bộ, công tác phân công theo dõi quần chúng, theo dõi đảng viên dự bị.

- Quản lý danh sách Đảng viên, công tác thu đảng chi đảng phí, quản lý quỹ tài chính của Chi bộ.

- Theo dõi diễn biến tư tưởng chính trị của ĐV, GV. Chịu trách nhiệm trước Bí thư Chi bộ về những lĩnh vực được phân công phụ trách.

                                                                                                                          BÍ THƯ CHI BỘ