Hoạt động của các bé lớp 5 tuổi 3

Tập thể lớp 5T3

Các bé đang tham gia hội chợ quê

 

Các bé đang làm con trâu từ lá đa

Các bé đang hoạt động tại góc không gian sáng tạo

Giờ hoạt động vệ sinh của bé