QUYẾT ĐỊNH V/v: BAN HÀNH QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN

 TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /QĐ-MNHT       

                               Hồng Thái, ngày 10  tháng 9 năm 2017

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: BAN HÀNH QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI 

        Căn cứ chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18/02/1998 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

       Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

        Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

         Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non,

         Theo đề nghị của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trường MN Hồng Thái

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế thực hiện dân chủ trong trường Mầm non Hồng Thái .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ năm học 2017- 2018

Điều 3. Ban giám hiệu, các Tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Hồng Thái có trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

Nơi nhận:.

- Ban giám hiệu (để t/h).

- Các Tổ chuyên môn (để t/h).

- Các đoàn thể trong trường (để t/h).

- Lưu VT. Hồ sơ QCDC

HIỆU TRƯỞNG

 

 

                 Trần Thanh Thủy