KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

      CÔNG  ĐOÀN MN HỒNG THÁI

BAN THANH TRA NHÂN DÂN

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                    Số : 01/ BTTND                                                                                                                                                  Hồng thái , ngày 10 tháng 9 năm 2017

                                                         

                                                                                                           KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN

NĂM HỌC 2017 – 2018

             - Căn cứ Nghị định số 99/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (BTTND).

            - Căn cứ vào Thông tư 62/ TTLT ngày 22/5/1992 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và thanh tra Bộ giáo dục & đào tạo hướng dẫn về tổ chức hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong trường học;

           - Căn cứ vào Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức và Nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn trường mầm non Hồng Thái

            - Căn cứ kế hoạch tổ chức hoạt động của Ban thanh nhân dân trường mầm non Hồng Thái nhiệm kỳ 2016 - 2018 .

            - Ban Thanh tra nhân dân trường mầm non Hồng Thái đề ra kế hoạch hoạt động năm học 2017-2018 với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC TIÊU:

             Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường cũng như của ngành.

           Phát hiện kịp thời những thiếu sót, để có biện pháp giải quyết, không để những thiếu sót, sai phạm ngày càng trầm trọng hơn. Từ đó cùng nhau xây dựng nhà trường ngày một đi lên.

            Tăng cường tinh thần làm chủ xây dựng và duy trì mối đoàn kết nội bộ, bảo về quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CBCC trong nhà trường.

              Phản ảnh kịp thời tình hình, kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân cho Ban chấp hành công đoàn nắm bắt và chỉ đạo.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN:

Chức năng giám sát:

              Giám sát việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; Việc thực hiện các nội quy, quy chế do trường, ngành đề ra của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

                Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học 2017- 2018 của đơn vị.

              Giám sát việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, mua sắm trang thiết bị trong nhà trường cũng như việc xây dựng tu sửa cơ sở vật chất trường học.

               Tham gia giải quyết hoặc giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ giáo viên công nhân viên.

                Kiểm tra khi được Hiệu trưởng ra quyết định hoặc khi cấp trên yêu cầu.

             Giám sát việc thanh toán chế độ tiền lương, tiền bù vào lương, tiền kiêm nhiệm, cho tất cả cán bộ giáo viên công nhân viên.

               Kiểm tra khi có những dấu hiệu vi phạm liên quan đến quyền lợi của cán bộ giáo viên công nhân viên về tài chính, khen thưởng, kỷ luật...

    Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học.

                Giám sát việc cấp phát đồ dùng đồ chơi, tiền hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ học sinh  trong học kỳ, năm học.

                Theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị của các đoàn thanh tra khi về thanh tra đơn vị mình.

III. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH:

              Khi phát hiện có hiện tượng vi phạm thì kiến nghị hoặc báo cáo Ban chấp hành công đoàn, Hiệu trưởng nhà trường những vấn đề cần xử lí, có biện pháp khắc phục đồng thời Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung mình đã báo cáo, kiến nghị.

                   Những nội dung vượt quá thẩm quyền thì báo cáo với Ban chấp hành công đoàn.

               Công tác thanh tra phải thường xuyên hàng tháng, hàng quí, trước khi kết thúc hai học kì (trừ khi có những nội dung,vấn đề đột xuất )

               Khi có sự việc cần thanh tra, phải báo cáo với Ban chấp hành công đoàn, Hiệu trưởng để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra. Người làm công tác thanh tra phải ra kế hoạch cụ thể, nói rõ thanh tra nội dung gì? đến đâu? thời gian nào? Và báo cáo kết quả đúng, sai cho Ban chấp hành công đoàn. Khi cán bộ được cử phân công làm nhiệm vụ mà thấy nội dung thông tin nhiều cần phải có thêm người và thời gian ít thì trưởng Ban đề nghị với Ban chấp hành công đoàn cử thêm người có năng lực về thanh tra cùng làm.

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

               Mỗi quý Ban thanh tra họp một lần để đánh giá và báo cáo những việc đã làm được, những tồn tại cần khắc phục trong việc thực hiện chương trình công tác. Đồng thời bàn bạc triển khai công tác quý sau, kiến nghị những vấn đề còn tồn đọng. Khi cần thiết trưởng ban triệu tập họp bất thường.

                Kế hoạch này được thảo luận cụ thể trong Ban thanh tra nhân dân và triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường nắm rõ nội dung phải thanh tra để tạo điều kiện cho Ban thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.

V. CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

Thời gian Nội dung công việc

Sửa đổi bổ sung

9/ 2017

-  Giám sát việc thực hiện phân công chuyên môn

 - Giám sát việc thực hiện nội quy, qui chế của CB, GV, NV trong nhà trường.

 -  Giám sát việc thực hiện tu sửa cơ sở vật chất trường học.

 - Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CB,GV,NV.

 - Giám sát chế độ ăn bán trú

 - Xây dựng nội dung kế hoạch hoạt động.

 

10/2017

 - Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, chế độ nghỉ đau ốm, thai sản cho CB, GV, NV.

 - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học.

 - Giám sát chế độ ăn bán trú

 - Tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra nhân dân do Công đoàn Ngành tổ chức (nếu có).

 

11/2017

 - Giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế chuyên môn và Nghị quyết Hội nghị CB, CC, VC đầu năm.

 - Giám sát chế độ ăn bán trú

 

12/2017

 - Giám sát việc tổ chức thi giáo viên giỏi  cấp trường

 - Giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thâm niên cho CB,GV .

 - Giám sát chế độ ăn bán trú cho học sinh.

 - Giám sát việc thực hiện qui chế chuyên môn.

 - Họp Ban thanh tra cuối năm.

 

01/2018

 - Giám sát việc thực hiện xếp loại thi đua học kì I

 - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học.

 - Giám sát chế độ  ăn bán trú

 

02/2018

 - Giám sát việc thực hiện qui chế chuyên môn.

 - Giám sát chế độ  ăn bán trú

 - Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật, những nội qui, qui chế của nhà trường.

 

03/2018

 - Giám sát chế độ nuôi ăn bán trú

 - Tham gia họp hội đồng thi đua .

 - Họp Ban thanh tra nhân dân.

 

 

 

04/2018

 - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết năm học

 - Giám sát chế độ  ăn bán trú

 - Giám sát việc đánh giá chất lượng trẻ cuối năm

 

05/2018

 - Giám sát việc đánh giá xếp loại thi đua cuối năm học.

 - Giám sát chế độ  ăn bán trú

 - Giám sát việc đánh giá, xếp loại chuẩn giáo viên Mầm non, đánh giá xếp loại Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

 - Giám sát việc hoàn thành chương trình GDMN, hoàn thành các chỉ số theo dõi sự phát triển của trẻ 5 tuổi theo bộ chuẩn.

 - Giám sát nội dung kiểm kê tài sản trong nhà trường.

 - Họp Ban thanh tra.

 

Trên đây là toàn bộ kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra trường mầm non Hồng Thái năm học 2017– 2018

T.M/ BAN CHẤP HÀNH

        CHỦ TỊCH

 

 

              Nguyễn Thị Xuyến

                          TM/ BAN THANH TRA NHÂN DÂN

                                            TRƯỞNG BAN

 

 

                                             Đặng Thị Tuyến