QUYẾT ĐỊNH V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Bộ chuẩn phát triển tr

 PHÒNG GD&ĐT H  PHÚ XUYÊN

     TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

       

            Số:      /QĐ-MNHT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                             

                                                                     Hồng Thái, ngày 12 tháng 9  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

Năm học 2017 - 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI

- Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015;

- Căn cứ vào Thông tư số 23/2010/TT-BGD-ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2010 Ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi;

       - Căn cứ vào công văn số 288/ PGD&ĐT- GDMN ngày 16 tháng 9  năm 2016 của  Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 cấp học Mầm non huyện Phú Xuyên

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trường Mầm non Hồng Thái

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi trường Mầm non Hồng Thái năm học 2017 - 2018, gồm các ông bà có tên sau:

1.

Bà: Trần Thanh Thủy

- Hiệu trưởng

-Trưởng ban

2.

Bà: Nguyễn Thị Nhàn

- Phó hiệu trưởng

- Phó ban

3.

Bà: Vũ Thị Út

- Tổ trưởng tổ MG- GV lớp 5 tuổi 2

- Phó ban

4.

Bà: Nguyễn Thị Hường

 GV lớp 5 tuổi 3

- Thư ký

5.

Bà: Nguyễn Thị Xuyến

- Tổ phó tổ MG, GV chủ  lớp 5 tuổi 1

- Uỷ viên

6.

Bà: Phạm T Hương

- GV chủ nhiệm lớp 5 tuổi 1

- Uỷ viên

7.

Bà: Phan Thị Ngân

- Kế toán

- Uỷ viên

                   Điều 2: Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:  Xây dựng kế hoạch chỉ đạo triển khai  đưa bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi vào áp dụng thực hiện trong năm học 2017  – 2018 theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội.

          Điều 3:  Các ông (bà) có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

   Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT  (để báo cáo)

- BGH, Khối MG 5 tuổi (để thực hiện)

- Lưu VP

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Thanh Thủy