KẾ HOẠCH Thu các khoản tiền của học sinh năm học 2017 – 2018

      PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số : 49 /KH- MNHT

              Hồng Thái , ngày  09 tháng 9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thu  các khoản tiền của học sinh năm học 2017 – 2018

Trường Mầm non Hồng Thái

  

            - Căn cứ nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm nom, giáo dục phổ thông công lập năm học 2017- 2018.Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học  phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dcụ quốc dân và chính sách miẽn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 -2021; Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục – đào tạo – Tài chính- Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Thực hiện theo quyết định số 51/2013/QĐ- UBND Thành phố ngày 22/11/2013 về việc ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.

         -  Căn cứ công văn 6890/ BGD&ĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.

        -  Căn cứ thông tư 17/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Căn cứ quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

       - Căn cứ quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND thành phố ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thành phố Hà Nội.

     - Căn cứ công văn số 2244/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở G&ĐT Hà Nội về việc tăng cường quản lý công tác thu, chi trong các  trường  học năm học 2017-2018.

       - Căn cứ hướng dẫn số 1338/HD-UBND ngày 22/8/2017 của UBND huyện Phú Xuyên về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, thu chi khác ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017 -2018.

       - Căn cứ các hội nghị triển khai về kế hoạch dự kiến công tác thu chi năm học 2017- 2018 thông qua cuộc họp của cấp ủy, chi bộ, ban giám hiệu nhà trường, họp hội đồng sư phạm nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Qua hội nghị họp cha mẹ học sinh toàn trường ngày 09 tháng 9 năm 2017 (có biên bản kèm theo) đã đi đến thống nhất các khoản thu chi trong năm học. Trường Mầm non Hồng Thái xây dựng kế hoạch thu chi các khoản tiền của học sinh năm học 2017- 2018 cụ thể như sau:

A. PHẦN THU

      I. Các khoản thu theo quy định

          Học phí : Nhà trẻ, mẫu giáo : 55.000đ/hs/tháng ( trừ số trẻ được miễn, giảm theo chế độ chính sách)

      II. Các khoản thu thỏa thuận

TT

Nội dung

Số tiền thu

Mục đích

 

1

Thu phục vụ công tác bán trú

Tiền ăn bán trú

14.000đ/hs/ngày

Chi ăn hàng ngày theo thực đơn và xuất ăn của trẻ ( bao gồm cả chất đốt)

Tiền chăm sóc bán trú

130.000đ/hs/tháng

Chi bồi dưỡng cho CB,GV, NV trực tiếp tham gia công tác bán trú

Tiền trang thiết bị phục vụ bán trú

15.000đ/hs/tháng

Bổ sung,mua sắm trang thiết bị, khăn mặt, cốc, giấy vệ sinh, nước lau sàn, nước rửa bát...

2

Tiền học phẩm

Nhóm 13-24tháng

130.000/hs/năm

Trang bị các loại vở ,học liệu để giúp trẻ tham gia các hoạt động giáo dục theo chương trình GDMN do Bộ GD&ĐT quy định

Nhóm 25-36 tháng

135.000/hs/năm

Lớp 3 tuổi

140.000/hs/năm

Lớp 4 tuổi

145.000/hs/năm

Lớp 5 tuổi

150.000/hs/năm

3

Tiền nước uống đóng chai

10.000đ/hs/tháng

Chi trả trực tiếp cho công ty cung cấp nước theo hợp đồng đã ký.

  

              Trên đây là kế hoạch thu của trường MN Hồng Thái. Kính mong phòng GD & ĐT huyện Phú Xuyên, Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú xuyên, UBND xã Hồng Thái duyệt kế hoạch các khoản thu của nhà trường năm học 2017- 2018.

Nơi nhận :                                                                                     

-

Phòng GD&ĐT

- Phòng TC-KH              Để BC

- UBND xã Hồng Thái

- Lưu : VT                                                  

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                                                                 HIỆU TRƯỞNG