KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC  2017 - 2018

 

  ĐẢNG ỦY XÃ HỒNG THÁI

  CHI BỘ MN HỒNG THÁI

 

                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

        Số:     /KH-CBMNHT

                                   Hồng Thái, ngày 06 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

NĂM HỌC  2017 - 2018

          Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ vể thực hiện hoạt động dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

         Căn cứ “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường” được ban hành kèm theo quyết định số 04/2000/QĐ – BGD&ĐT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của bộ giáo dục và đào tạo

      Chi bộ trường Mầm Non Hồng Thái xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ năm học  2017- 2018  như sau:

I. Mục đích yêu cầu:

          1. Mục đích:

       - Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung công khai, minh bạch về tài chính, công tác cán bộ, thủ tục hành chính, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức..

     - Phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, nhà giáo, đội ngũ CBCCVC, người lao động trong chi bộ và nhà trường, góp phần  xây dựng nề nếp trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển Giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

     - Gắn thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường trong năm học 2017-2018. Nâng cao chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

          2. Yêu cầu:

      - Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ, của hiệu trưởng nhà trường trong việc tổ chức triển khai, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

      - Triển khai thực hiện các biện pháp phát huy quyền dân chủ của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viêncha mẹ trẻ trong nhà trường về công tác dân chủ trong trường học.

       - Nhà trường có kế hoạch tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ hàng năm, kịp thời biểu dương, động viên, nhân rộng những gương điển hình thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại đơn vị.

II. Nhiệm vụ chung:

     - Chỉ đạo chính quyền ra quyết định kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trường học. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên chi bộ về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

    - Chỉ đạo nhà trường xây dựng chương trình hoạt động cụ thể về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

    - Tổ chức tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ về tầm quan trọng của việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường và các văn bản chỉ đạo của các cấp về việc thực hiện Quy chế dân chủ.

     - Chỉ đạo Công đoàn và nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và toàn thể cha mẹ trẻ trong nhà trường.

III. Nhiệm vụ cụ thể:

         - Xác định rõ trách nhiệm của bí thư, cấp ủy chi bộ, của Hiệu trưởng, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong nhà trường, trách nhiệm của các cấp quản lý và các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường, trách nhiệm của CMHS và Ban Đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường.

         - Đưa nội dung thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường vào Nghị quyết lãnh đạo của chi bộ nhằm cụ thể hóa các nội dung trong việc thực hiện dân chủ, các văn bản chỉ đạo của các cấp về thực hiện Quy chế dân chủ  trong hoạt động của nhà trường phù hợp với tình hình đặc điểm tại nhà trường.

          - Xác định mối quan hệ giải quyết công việc giữa chi bộ với nhà trường, với các cơ quan quản lý cấp trên, với Đảng ủy và chính quyền địa phương.

          - Chỉ đạo nhà trường tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật phòng chống tham nhũng và Nghị định 120/2006 NĐ – CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ và chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng tới 100% thành viên trong Hội đồng sư phạm nhà trường. Phát huy vai trò làm chủ tập thể của quần chúng nhân dân, của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong việc thực hiện luật phòng chống tham nhũng. Làm cho mọi người nhận thức rõ được dân chủ đi đôi với kỷ cương, quyền hạn gắn với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ.

          - Tuyên truyền và chỉ đạo đội ngũ cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong trường thực hiện tốt Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường (Ban hành theo quyết định số 04/2000/QĐ – BGD&ĐT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

           - Chi bộ thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo việc nhà trường công khai theo Thông tư số 09/2009/TT- BGDĐT, ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ  thống giáo dục quốc dân; việc dân chủ trong thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các quy chế, nội quy của nhà trường.

         - Chỉ đạo nhà trường triển khai thực hiện việc kê khai tài sản của các đối tượng (Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán) và công bố kết quả kê khai theo đúng quy định.

          - Định kỳ hàng quý, sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của xã Hồng Thái

 IV. Tổ chức thực hiện:

          - Chi bộ nhà trường tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ vể thực hiện hoạt động dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 04/2000/BGDĐT ngày 01/3/2000 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Chỉ đạo nhà trường công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 7/7/2009 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Trong đó chú ý lãnh đạo các nội dung: Công tác tuyển sinh; Quy định về sử dụng tài sản, xây dựng CSVC; Quản lý và sử dụng các khoản thu, chi theo thỏa thuận; Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu chi tài chính; Công khai quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật cán bộ,viên chức, người lao động trong nhà trường.

          - Giao đồng chí hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm học 2017-2018, có phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong BGH, hội đồng sư phạm nhà trường.

           - Giao đồng chí Chủ tịch Công đoàn:  Tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; Phối hợp với nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động đầu năm học, bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019; Chỉ đạo Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân xây dựng và hoàn thiện cơ chế để mọi thành viên thông qua Công đoàn được bàn bạc và tham gia ý kiến vào các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ công tác chuyên môn, được giám sát các hoạt động của nhà trường, của Hiệu trưởng, của các tổ chức đoàn thể. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường để thực hiện tốt QCDC trong nhà trường. Góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

           - Giao cho các đồng chí đảng viên là Trưởng các khu (Yến, Út, Hường, Tuyến, Xuyến): Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên  trong khu học tập QCDC, thu thập thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các thành viên trong khu về việc xây dựng và thực hiện QCDC. Phản ánh với cấp ủy chi bộ, Lãnh đạo nhà trường và Công đoàn để đảm bảo QCDC được thực hiện có hiệu quả thiết thực và đáp ứng yêu cầu của đại đa số các thành viên trong khu.

         - Giao cho các đồng chí  trong Ban thanh tra nhân dân nhà trường nhiệm kỳ 2017-2019: Giám sát việc thực hiện các hoạt động của nhà trường. Phản ánh kịp thời  với Công đoàn về những nguyện vọng chính đáng của các thành viên trong nhà trường. Đề xuất các giải pháp thực hiện tốt QCDC trong nhà trường với cấp ủy và Lãnh đạo nhà trường.

          Kế hoạch này được phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên của nhà trường trường để tổ chức thực hiện trong năm học 2017-2018.

  Nơi nhận:

- BCĐ TH QCDC xã (để b/c);

- BCĐ trường; (Để T/h)

- Lưu: VT. Lưu Hố sơ QCDC

 

                                   BÍ THƯ CHI BỘ

 

 

                                    Trần Thanh Thủy