KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ NĂM HỌC 2017 - 2018

 

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN

  TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

Số:     /KH-MNHT

         Hồng Thái, ngày 08 tháng 9 năm 2017

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

NĂM HỌC 2017 - 2018

          Căn cứ  “Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường” được ban hành kèm theo quyết định số 04/2000/QĐ – BGD&ĐT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của bộ giáo dục và đào tạo

          Căn cứ Kế hoạch số    /KH-CBMN ngày 6/9/1017  của Chi bộ mầm non Hồng Thái về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ

           Trường Mầm Non Hồng Thái xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ năm học 2017 - 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

          1. Mục đích:

          - Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả nhất những điều luật giáo dục quy định theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thông qua các hình thức dân chủ đại diện, đảm bảo cho cán bộ giáo viên, công nhân viên, PHHS được quyền giám sát kiểm tra, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng nhà trường.

          - Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của hiệu trưởng, nhà giáo, đội ngũ CBVC trong nhà trường góp phần xây dựng nề nếp trật tự, kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước.

          2. Yêu cầu:

         - Hướng dẫn thực hiện cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện dân chủ được quy định trong quy chế dân chủ trong cơ sở của nhà trường Ban hành theo quyết định  số     /QĐ – MNHT ngày 08 tháng 9 năm 2017 của hiệu trưởng nhà trường.

           - Triển khai thực hiện các biện pháp phát huy quyền dân chủ của tập thể, cá nhân CB,GV, NV và cha mẹ trẻ trong nhà trường về công tác dân chủ trong trường học.

II. NHIỆM VỤ CHUNG:

         1. Kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường năm học 2017-2018, phân công trách nhiệm các thành viên của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

        2. Rà soát, bổ sung nội dung quy chế dân chủ cơ sở của nhà trường năm học 2017 – 2018.

       3. Phối hợp với công đoàn tổ chức tuyên truyền phổ biến quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường cho cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên và học sinh, PHHS trong nhà trường.

       4. Xây dựng chương trình hành động thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

        1. Quán triệt mục đích, nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường.

       2. Rà soát, bổ sung, thay thế các nội quy còn thiếu hoặc chưa phù hợp với đơn vị.

         - Xác định rõ trách nhiệm của Hiệu trưởng, của nhà giáo, cán bộ, viên chức trong nhà trường, trách nhiệm của các cấp quản lý và các đoàn thể, tổ chức trong nhà trường, trách nhiệm của CMHS (người giám hộ) và ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường. Hiệu trưởng chỉ đạo kế toán của nhà trường thực hiện tốt chế độ công khai tài chính theo quy định của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính, có hiệu lực từ năm ngân sách 2017 (thay thế Thông tư 21/2005/TT-BTC)

       - Xác định mối quan hệ giải quyết công việc giữa nhà trường với các cơ quan quản lý cấp trên, chính quyền địa phương.

         3. BGH phối hợp với BCH công đoàn tuyên truyền phổ biến luật phòng chống tham nhũng và nghị định 120/2006 NĐ – CP ngày 20 tháng 10 năm 2006 của chính phủ và chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng cho CB - GV - NV trong cuộc họp hội đồng giáo viên.

- Ra quyết định thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng của nhà trường năm học 2017 – 2018.

         - Phát huy vai trò làm chủ tập thể của quần chúng nhân dân, của cán bộ giáo viên, công nhân viên trong toàn trường, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong việc thực hiện luật phòng chống tham nhũng.

         - Phối hợp với BCH công đoàn tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt quy chế thực hiện dân chủ cơ sở theo nghị định Số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 và Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường (Ban hành theo quyết định số 04/2000/QĐ – BGD&ĐT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của Bộ trưởng bộ giáo dục & đào tạo).

           4. BGH xây dựng kế hoạch và chương trình hành động, chỉ đạo thực hiện phòng chống tham nhũng năm học 2017 – 2018 trong toàn trường.

          - Kiện toàn hồ sơ tiếp dân, nội quy tiếp dân, lịch tiếp dân, phân công cán bộ trực tiếp dân hàng tuần của nhà trường.

          - Triển khai thực hiện việc kê khai tài sản của các đối tượng theo đúng quy định.

          - Định kỳ hàng quý, sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện luật phòng, chống tham nhũng về ban chỉ đạo thực hiện QCDC xã Hồng Thái đúng hạn.

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian thực hiện

Thứ tự

Nội dung công việc

 

 

 

 

Tháng 9/2017

 

1

- Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của trường ở năm học 2017 – 2018.

 

2

- Họp BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở của trường để xây dựng các quy định, quy chế, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế của nhà trường năm học 2017 – 2018.

3

- Chỉ đạo công tác tổ chức họp phụ huynh học sinh toàn trường.

 

4

- Phối hợp với công đoàn nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học và tổ chức hội nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017 – 2018.

 

 

 

Tháng 10 + 11/2017

 

 

1

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra quy chế chuyên môn, quy chế nuôi dậy trẻ đến các tổ chuyên môn, kiểm tra việc thực hiện các nội quy, quy định của nhà trường đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên. 

 

2

- Tham gia tập huấn nghiệp vụ xây dựng và thực hiện QCDC trong trường học.

 

3

- Phối hợp với công đoàn tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng “ Ngày nhà giáo Việt Nam  20 – 11 ” và tuyên dương khen thưởng. Chỉ đạo tổ chức hội thi GVG, NVG

 

 

 

 

Tháng 12/2017

 

1

- Phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, công đoàn viên về việc thực hiện QCDC trong trường học.

 

2

- Tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, của ngành Giáo dục.

 

3

- Kiểm tra việc thực hiện nội quy nhà trường, nội quy giáo viên về thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế nuôi dậy trẻ.

 

4

- Phối hợp với chi bộ, công đoàn, làm tốt việc đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2017, đánh giá cán bộ công chức, viên chức năm 2017.

 

Tháng 01/2018

 

1

- Họp Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của trường, thống nhất đánh giá kết quả thực hiện QCDC của trường học kỳ I năm học 2017 – 2018.

 

2

- Phối hợp với công đoàn nhà trường tổ chức sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017 – 2018.

 

Tháng 02/2018

1

- Kiểm tra việc thực hiện nội quy nhà trường, nội quy giáo viên về thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế nuôi dậy trẻ.

2

- Phối hợp với công đoàn, các tổ chuyên môn bồi dưỡng, động viên giáo viên tham dự thi giáo viên giỏi cấp huyện năm học 2017 – 2018 (theo CV)

 

 

Tháng 3 + 4/2018

 

1

- Kiểm tra việc thực hiện nội quy nhà trường, nội quy giáo viên về thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế nuôi dậy trẻ.

 

2

- Phối hợp với công đoàn, các tổ chuyên môn chỉ đạo, bồi dưỡng, động viên giáo viên, nhân viên hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của năm học, hoàn thiện công tác viết sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 – 2018.

 

 

 

Tháng 5/2018

 

1

- Họp Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của trường, đánh giá tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở học kỳ II năm học 2017– 2018.

 

2

- Kết hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng của trường làm tốt công tác đánh giá, bình xét cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2017 – 2018.

 

3

- Viết báo cáo kết quả công tác xây dựng và thực hiện QCDC trong nhà trường năm học 2017 – 2018.

4

- Tổ chức tổng kết việc thực hiện QCDC năm học 2017 – 2018. 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

          - Giao đồng chí Chủ tịch Công đoàn: Chỉ đạo Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân xây dựng và hoàn thiện quy chế để mọi thành viên thông qua Công đoàn được bàn bạc và tham gia ý kiến vào các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ công tác chuyên môn, được giám sát các hoạt động của nhà trường, của Hiệu trưởng, của các tổ chức đoàn thể. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Nhà trường để thực hiện tốt QCDC trong nhà trường. Góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

          - Giao cho các đồng chí Trưởng các khu: Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, giáo viên, nhân viên  trong khu học tập QCDC, thu thập thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các thành viên trong khu về việc xây dựng và thực hiện QCDC. Phản ánh với Lãnh đạo nhà trường và Công đoàn để đảm bảo QCDC được thực hiện có hiệu quả thiết thực và đáp ứng yêu cầu của đại đa số các thành viên trong khu.

      - Giao cho các đồng chí  Trưởng Ban thanh tra nhân dân: Giám sát việc thực hiện các hoạt động của nhà trường. Phản ánh kịp thời  với Công đoàn về những nguyện vọng chính đáng của các thành viên trong nhà trường. Đề xuất các giải pháp thực hiện tốt QCDC trong nhà trường với Lãnh đạo nhà trường.

       Kế hoạch này được phổ biến đến cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường để tổ chức thực hiện trong năm học 2017-2018.

  Nơi nhận:

- BCĐ TH QCDC xã  (để báo cáo);

- BCĐ trường; (Để thực hiện)

- Lưu: VT. BCĐ, HS QCDC

                      HIỆU TRƯỞNG