THÔNG BÁO Thu các khoản tiền của học sinh năm học 2017 – 2018

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                       Số :  03/TB- MNHT                                                                                                    Hồng Thái , ngày  19 tháng  9 năm 2017

THÔNG BÁO

Thu các khoản tiền của học sinh năm học 2017 – 2018

Trường Mầm non Hồng Thái  

           - Căn cứ nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm nom, giáo dục phổ thông công lập năm học 2017- 2018.Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học  phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dcụ quốc dân và chính sách miẽn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 -2021; Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục – đào tạo – Tài chính- Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Thực hiện theo quyết định số 51/2013/QĐ- UBND Thành phố ngày 22/11/2013 về việc ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.

        - Căn cứ công văn 6890/ BGD&ĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.

         - Căn cứ thông tư 17/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Căn cứ quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

        - Căn cứ quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND thành phố ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thành phố Hà Nội.

          - Căn cứ công văn số 2244/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở G&ĐT Hà Nội về việc tăng cường quản lý công tác thu, chi trong các  trường  học năm học 2017-2018.

       - Căn cứ hướng dẫn số 1338/HD-UBND ngày 22/8/2017 của UBND huyện Phú Xuyên về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, thu chi khác ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017 -2018.

         - Căn cứ vào các hội nghị, hội nghị họp phụ huynh toàn trường ngày 09 tháng 9 năm 2017.

        - Căn cứ tờ trình số 22 /TTr-MNHT ngày  09 tháng  9 năm 2017 về việc thu các khoản đóng góp của học sinh năm học 2017 - 2018 trường MN Hồng Thái

          Được sự đồng ý của các cấp lãnh đạo, trường Mầm non Hồng Thái thông báo về việc thu các khoản tiền của học sinh năm học 2017- 2018 cụ thể như sau:

  1. Các khoản thu theo quy định :  

             Học phí :         Nhà trẻ : 55.000đ/hs/tháng

                                                Mẫu giáo : 55.000đ/hs/tháng

      II. Các khoản thu thỏa thuận

  1. Tiền ăn bán trú: 14.000đ/hs/ngày
  2. Tiền chăm sóc bán trú : 130.000đ/hs/tháng
  3. Tiền nước uống đóng chai : 10.000đ/hs/tháng
  4. Tiền trang thiết bị phục vụ bán trú : 15.000đ/hs/tháng
  5. Tiền học phẩm

- Nhà trẻ nhóm 13- 24 tháng: 130.000đ/hs/năm

- Nhà trẻ nhóm 25- 36 tháng: 135.000đ/hs/năm

- Mẫu giáo 3 tuổi: 140.000đ/hs/năm

- Mẫu giáo 4 tuổi: 145.000đ/hs/năm

- Mẫu giáo 5 tuổi: 150.000đ/hs/năm

Trên đây là thông báo thu các khoản tiền của trường MN Hồng Thái năm học 2017 -2018.

                          Xin trân trọng cám ơn !

                                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG