​​​​​​​QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban kiểm tra nội bộ nhà trường Năm học 20

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN

 TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:  53 /QĐ-MNHT       

                                Hồng Thái, ngày 16  tháng 9 năm 2017

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 Thành lập Ban kiểm tra nội bộ nhà trường

Năm học 2017- 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI

           Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005;

           Căn cứ Điều lệ trường Mầm non;

           Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;

          Căn cứ Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4/12/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

          Căn cứ Công văn số 2/SGD&ĐT-TTr ngày 01/9/2017 của Sở GD&ĐT Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục năm học 2017-2018;

          Căn cứ công văn số 218/KH-GD&ĐT ngày 7/9/2017 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phú Xuyên về Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018;

           Căn cứ vào năng lực cán bộ và tình hình thực tế của nhà trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Ban kiểm tra nội bộ của trường Mầm non Hồng Thái, năm học 2017- 2018 gồm các ông (bà) (có danh sách đính kèm)

Điều 2. Ban kiểm tra nội bộ trường học có nhiệm vụ xây dựng lịch, kế hoạch kểm tra trong năm học và tiến hành việc kiểm tra theo phân công của trưởng ban.

Việc kiểm tra được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục thanh tra, kiểm tra đã được quy định theo Luật thanh tra, các văn bản pháp luật khác liên quan đến công tác thanh tra.

Điều 3. Các tổ chuyên môn, tổ hành chính, kế toán… và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

       Nơi nhận:

-  PGD&ĐT Phú Xuyên  để b/c

- Như Điều 1 (t/h)

- Lưu VT

              

                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

                            

 

                                                               DANH SÁCH BAN KIỂM TRA NỘI BỘ

NĂM HỌC 2017-2018

(Phụ lục kèm theo Quyết định số:    /QĐ-MNHT   ngày 16 tháng 9 năm 2017

của Hiệu trưởng trường Mầm non Hồng Thái)

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công Ghi chú
1 Trần Thanh Thủy Hiệu trưởng Trưởng ban  
2 Nguyễn Thị Nhàn P. Hiệu trưởng Phó ban - thư ký  
3 Lê Thị Thúy P. Hiệu trưởng Phó ban  
4 Đặng Thị Tuyến Trưởng ban TTND Thành viên ban KT  
5 Vũ Thị Út Tổ trưởng CM-MG Thành viên ban KT  
6 Nguyễn Thị Xuyến Tổ phó CM-MG Thành viên ban KT  
7 Nguyễn T. Thu Thủy Tổ trưởng CM- NT Thành viên ban KT  
8 Nguyễn T. Thanh Tuyền Tổ phó CM-NT Thành viên ban KT  
9 Nguyễn Thị Hường Giáo viên Thành viên ban KT  
10 Phan Thị Ngân Tổ trưởng tổ VP-Bếp Thành viên ban KT  
11 Trịnh Thị  Huyền Dịu P. Tổ trưởng tổ VP-Bếp Thành viên ban KT