Biểu mẫu 01 THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục

Biểu mẫu 01

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2017-2018

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Mức độ về sức khỏe mà trẻ em

sẽ đạt được

 

98,% trẻ phát triển BT

98% trẻ khỏe mạnh phát triển BT

II

Mức độ về năng lực và hành vi

mà trẻ em sẽ đạt được

 

Trẻ ngoan ngoãn nề nếp tích cực hoạt động.

Trẻ ngoan ngoãn nề nếp, tự tin, tích cực hoạt động.

III

Chương trình chăm sóc giáo dục

mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Giáo dục mầm non mới

Giáo dục mầm non mới

IV

Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục

 

 

Đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về thiết bị giáo dục theo thông tư 02 của BGD

Đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về thiết bị giáo dục theo thông tư 02 của BGD

                                                                     Hồng Thái,  ngày......tháng 9 năm 2017

                                                                     Thủ trưởng đơn vị

                                                                        (Ký tên và đóng dấu)