Biểu số 2 - DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị Trường Mầm Non Hồng Thái

Chương:  622

 

DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 5199 /QĐ- UBND ngày 18/12/2018 của UBND huyện Phú Xuyên

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

Đvt:  đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán được giao

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

197.350.000

1

Số thu phí, lệ phí

197.350.000

1.1

Lệ phí

 

 

Thu học phí

197.350.000

1.2

Phí

 

 

Phí A

 

 

Phí B

 

 

Chi từ nguồn thu phí được để lại

197.350.000

2.1

Chi sự nghiệp ………………..

 

A

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

Chi học phí

197.350.000

B

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

2.2

Chi quản lý hành chính

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

B

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

3.1

Lệ phí

 

 

Lệ phí A

 

 

Lệ phí B

 

3.2

Phí

 

 

Phí A

 

 

Phí B

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

4.286.770.000

1

Chi quản lý hành chính

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

Chi thanh toán cá nhân

3.669.000.000

 

Chi nghiệp vụ chuyên môn

348.336.000

 

Chi mua sắm,sửa chữa lớn

201.974.000

 

Chi khác

67.450.000

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

2

Nghiên cứu khoa học

 

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

 

 

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

 

2.2

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

 

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

 

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)

 

 

                                                                       Ngày tháng 01 năm 2018
                                                                         Thủ trưởng đơn vị