Biểu số 3 - ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2017 

14/ 03/ 2018 10:21:20 0 Bình luận

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính

Đơn vị: Trường Mầm Non Hồng Thái

 

 

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2017 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: đồng

Số TT

Nội dung

Dự toán năm

Ước thực hiện 6 tháng năm 2017

So sánh (%)

Dự toán

Cùng kỳ năm trước

I

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

 

 

 

 

1

Số thu phí, lệ phí

175.000.000

101.750.000

57%

60%

1.1

Lệ phí

 

 

 

 

 

Thu học phí

175.000.000

101.750.000

57%

60%

1.2

Phí

 

 

 

 

 

Phí A

 

 

 

 

 

Phí B

 

 

 

 

2

Chi từ nguồn thu phí được để lại

 

 

 

 

2.1

Chi sự nghiệp…………..

 

 

 

 

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

 

 

 

 

 

Thu học phí

175.000.000

101.750.000

57%

60%

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

 

 

 

 

2.2

Chi quản lý hành chính

 

 

 

 

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

3

Số phí, lệ phí nộp NSNN

 

 

 

 

3.1

Lệ phí

 

 

 

 

 

Lệ phí A

 

 

 

 

 

Lệ phí B

 

 

 

 

3.2

Phí

 

 

 

 

 

Phí A

 

 

 

 

 

Phí B

 

 

 

 

II

Dự toán chi ngân sách nhà nước

 

 

 

 

1

Chi quản lý hành chính

 

 

 

 

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

 

Chi thanh toán cá nhân

3.446.281.000

1.502.703.297

43,6%

46,4%

 

Chi nghiệp vụ chuyên môn

327.642.000

194.465.000

59,3%

45,5%

 

Chi mua sắm,sửa chữa lớn

145.300.000

93.049.000

64%

41,8%

 

Chi khác

88.235.000

45.792.000

52%

60,5%

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

 

 

 

 

 

 

                 Ngày tháng 01 năm 2018
               Thủ trưởng đơn vị

Viết bình luận