Hoạt động giao lưu của lớp 5T3 và 5T4

13/ 03/ 2018 16:30:00 0 Bình luận

Các bé bắt tay thể hiện đoàn kết

Trò chơi bật chụm tách chân

Các bé đang chơi ném bóng trúng đích

Viết bình luận