Hoạt động giao lưu giữa lớp 5T3 và 5T4

Các bé bắt tay thể hiện đoàn kết

Trò chơi bật chụm tách chân

Các bé đang chơi ném bóng trúng đích