KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên Năm học: 2017 – 2018

15/ 03/ 2018 10:58:00 0 Bình luận

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

            Số:     /KH-MNHT                                                                         Hồng Thái, ngày ... tháng 8 năm 2017                               

KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên
Năm học: 2017 – 2018

           Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2016 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non;

       
          Căn cứ vào tình hình thực tế, trường mầm non Hồng Thái lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho CBQL và giáo viên năm học 2017 – 2018  như sau:I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG:

  1. Tình hình nhà trường:

         - Tổng số CBGVNV: 61

          + CBQL:  03 Trình độ Đại học Sư phạm: 03

          + Giáo viên:45; Trình độ đạt chuẩn 100 %

          + Nhân viên: 13  

 2. Tình hình tổ chuyên môn

          Có 3 chuyên môn:

          + Tổ chuyên môn mẫu giáo.

         + Tổ chuyên môn nhà trẻ 

          + Tổ chuyên môn nuôi dưỡng.

          + Tổ văn phòng:  

3. Những thuận lợi, khó khăn:
a. Thuận lợi

        - Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của phòng GD&ĐT Phú Xuyên.

        - Đội ngũ giáo viên trẻ nhiệt tình, tâm huyết yêu nghề mến trẻ, có trình độ chuẩn trở lên đạt 100%.

       - BGH cùng tập thể giáo viên đồng thuận, đồng sức đồng lòng trong công tác quản lý và chỉ đạo, trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

b. Khó khăn:

         - Trường có 01 khu trung tâm và có tới 5 điểm lẻ, nên gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, chỉ đạo và đầu tư về cơ sở vật chất.

         - Về cơ sở vật chất: Trường còn thiếu phòng học, chưa có  phòng chức năng, phòng hiệu bộ, công trình vệ sinh còn thiếu và xuống cấp trầm trọng, cổng trường tường bao ở một số điểm trường còn chưa đảm bảo an toàn, do vậy ảnh hưởng rất lớn đến việc nâng cao chất lượng chăm sóc - Giáo dục trẻ, việc thực hiện Xây dựng trường học an toàn học sinh tích cực.

II. MỤC ĐÍCH:

         1. Nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBQL và giáo viên theo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

        2. Bồi dưỡng thường xuyên nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

       3. Bồi dưỡng thường xuyên mục đích làm cho đội ngũ giáo viên luôn đạt chuẩn theo quy định và nâng cao nhận thức, phấn đấu thực hiện tốt nội dung và nhiệm vụ được giao trong năm học 2017 -2018.

III. NGUYÊN TẮC:

        1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề  thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.

          3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.

          4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.

IV. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG:

         Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên trong trường.

V. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ NỘI DUNG VÀ ĐÁNH GIÁ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

1. Khối kiến thức bắt buộc (gồm nội dung bồi dưỡng 1 và nội dung bồi dưỡng 2)
         a. Nội dung bồi dưỡng 1:

           - Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học.

           - Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.

         - Nội dung: thực hiện chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể cho từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của cấp học, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức cho các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục theo bậc học MN.

        b. Nội dung bồi dưỡng 2:

           - Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học  và nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện.

          - Thời lượng khoảng: 30 tiết/năm học.

* Công tác chuyên môn (25 tiết):

            + Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi (5 tiết)
            + Đảm bảo quản lí an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (5 tiết)

            + Bồi dưỡng về văn hóa địa phương (2 tiết)

            + Văn hóa đạo đức, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong trường mầm non (5 tiết).

            + Hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn đánh giá cấp phó và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (5 tiết)

            + Công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng (3 tiết)

 * Các văn bản liên quan đến công tác (5 tiết)

           + Bồi dưỡng công nghệ thông tin

          + Bồi dưỡng pháp luật

          + Bồi dưỡng công tác thi đua, khen thưởng.

2. Khối kiến thức tự chọn ( Nội dung bồi dưỡng 3)(6o tiết/ năm học/giáo viên)

          + Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của GV.

          + Thời lượng khoảng 60 tiết/năm học.

         + Nội dung: Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; giáo viên tự chọn các mô đun bồi dưỡng.

        - Hướng dẫn xây dựng kế hoạch chương trình giáo dục mầm non (lưu ý thực hiện chương trình nhà trẻ, các kỹ năng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ nhà trẻ) (15 tiết)
           - Hướng dẫn tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ (5 tiết)

           - Hướng dẫn tổ chức hoạt động vui chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non (10 tiết)

           - Làm đồ dùng đồ chơi bằng các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương (15 tiết)
           - Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ (10 tiết)
           - Hướng dẫn trẻ kỹ năng làm một số công việc tự phục vụ (5 tiết)
        Đây là khối kiến thức tự chọn bao gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên theo bậc học.

        Mỗi giáo viên lựa chọn một số mô đun phù hợp để bồi dưỡng trong năm học, đảm bảo khối kiến thức tự học đạt 60 tiết/năm học.

3. Thời lượng bồi dưỡng thường xuyên

       Thời lượng của mỗi nội dung BD có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ từng năm học; với yêu cầu nhiệm vụ giáo dục của địa phương nhưng tổng thời lượng BDTX/1 GV/năm học không thay đổi (phải đủ 120 tiết)

4. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên

       Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên được tổ chức biên soạn và phát hành dưới dạng ấn phẩm, băng tiếng, băng hình và các thiết bị lưu trữ thông tin khác đảm bảo các quy định của chương trình bồi dưỡng thường xuyên, hình thức bồi dưỡng thường xuyên quy định tại Điều 5 Quy chế bồi dưỡng thường xuyên (quy chế 26/2012/BGDĐT ngày 10/7/2012 về bồi dưỡng thường xuyên) cũng như các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT trong mỗi năm học.

          Đối với các nội dung đã có tài liệu phát nhà trường sẽ đăng ký mua đủ tài liệu cho giáo viên.              

          Đối với các nội dung chưa có tài liệu phát hành trường sẽ tham mưu phòng Giáo dục sẽ tiếp tục liên hệ với Sở Giáo dục Đào tạo để có nguồn tài liệu cung ứng cho giáo viên. Trong thời gian chưa có tài liệu chính thống Ban giám hiệu sẽ hướng dẫn giáo viên chủ động tìm kiếm tài liệu phục vụ cho các nội dung bồi dưỡng theo quy định (các thông tư, văn bản, tài liệu bồi dưỡng đăng tải trên mạng Internet).

5. Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên

          Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc tự học, tự BDTX theo kế hoạch (đã được phê duyệt) của giáo viên; đánh giá kết quả BDTX theo Chương III - Điều 12, Điều 13, Điều 14 - Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VI. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

         1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng hình thức tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của trường, liên trường hoặc cụm trường.

         2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.

          3. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa. (qua mạng Website, diễn đàn)

VII. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
           1. Khối kiến thức bắt buộc

 a. Nội dung bồi dưỡng 1:

         - Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục và Đào tạo 2012-2015 địa phương.

          - Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh các cuộc vận động “hai không”; cuộc vận động “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

           - Thông tư số 23/2010/TT-BGD&ĐT ngày 22/7/2010 của Bộ GD&ĐT ban hành bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi;

        - Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 6/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;

         - Thông tư số 13/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN;
           - Thông tư số 07/2011/TT-BGD&ĐT ngày 17/02/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá trường mầm non;

          - Thông tư số 17/2011/TT-BGD&ĐT ngày 14/4/2011của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
           - Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và các văn bản hướng dẫn thực hiện;
           - Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non;
          b. Nội dung bồi dưỡng 2

        - Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Xuyên về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017.
          - Bồi dưỡng chuyên môn

          - Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

          - Đảm bảo quản lí an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non
          - Các văn bản chỉ đạo của ngành và hướng dẫn một số nghiệp vụ trong hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi theo Thông tư 36/2013/TT-BGD ĐT ngày 6/11/2013;

2. Khối kiến thức tự chọn

  1. Nội dung bồi dưỡng 3: Giáo viên tự lựa chọn đăng ký modun như sau:

MN1. Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất (10 tiết)

MN16. Chăm sóc – giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt (5 tiết)

MN17. Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 – 36 tháng tuổi (10 tiết)

MN18. Lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 – 6 tuổi (10 tiết)

MN 23. Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ (15 tiết)

MN 26. Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi (10 tiết)

 VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đối với nhà trường

Căn cứ vào kế hoạch BDTX của giáo viên, nhà trường xây dựng kế hoạch BDTX chung của đơn vị (kế hoạch phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, thời gian BDTX).

        Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX, lựa chọn nội dung bồi dưỡng, hướng dẫn giáo viên sưu tầm, tìm kiếm tài liệu phục vụ cho các nội dung bồi dưỡng và giải đáp những thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên, tổ chức tập huấn cho giáo viên. Đối với những nội dung còn vướng mắc cần được giải đáp, hướng dẫn thì Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp liên hệ với chuyên môn bậc học mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo.
Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá công tác tự học, tự bồi dưỡng của CBQL, giáo viên theo kế hoạch đã xây dựng. Yêu cầu giáo viên lưu giữ đầy đủ hồ sơ tự học, tự bồi dưỡng nhằm đảm bảo cho công tác thanh, kiểm tra đột xuất và định kỳ của Phòng Giáo dục và Đào tạo tại đơn vị.

  1. Đối với Giáo viên

        - Căn cứ vào Thông tư ban hành chương trình BDTX của các bậc học; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 20/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên và Kế hoạch của Phòng GD&ĐT để xây dựng kế hoạch BDTX của cá nhân (kế hoạh xây dựng theo năm học, kế hoạch BDTX phải nêu rõ mục tiêu, nội dung, hình thức, xác định thời gian bồi dưỡng cụ thể cho từng nội dung( số tiết bồi dưỡng, ngày tháng) và được Hiệu trưởng phê duyệt).

            - Mỗi giáo viên có 01 sổ BDTX, trong đó ghi chép đầy đủ nội dung bồi dưỡng 1(đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo bậc học), nội dung bồi dưỡng 2 (đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện) và nội dung bồi dưỡng 3 (các mô đun); trình bày cần cụ thể, rõ ràng và khoa học, ghi rõ thời gian bồi dưỡng
( Lưu ý: Các nội dung thể hiện trên sổ BDTX phải tương ứng với thời gian bồi dưỡng tránh ghi chép hình thức, đối phó)

3. Quy định việc kiểm tra và nộp báo cáo

          Nhà trường tổ chức kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, giáo viên dựa trên kế hoạch đã xây dựng và thực tế việc bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên tại đơn vị. Các Kế hoạch phải được Hiệu trưởng phê duyệt.

         Trước ngày 20/05/2017 nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung bồi dưỡng thường xuyên, Báo cáo kết quả BDTX kèm theo danh sách xếp loại kết quả BDTX đề nghị Phòng cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2017-2018 về bộ phận chuyên môn mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo.
       

VI. KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG CHO KHỐI KIẾN THỨC BẮT BUỘC

Tháng

Nội dung BD1

Nội dung BD2

Số tiết

Tháng 8/2017

Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục và Đào tạo 2014-2015 địa phương.

Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi

 

ND1:8
ND2:5

Tháng 9/2017

- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh ; các cuộc vận động “hai không”; cuộc vận động “mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, và phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

+ Các văn bản liên quan đến công tác
Bồi dưỡng công nghệ thông tin
Bồi dưỡng pháp luật

 

ND1:4
ND2:5

Tháng 10/2017

- Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Thành Ủy Hà Nội về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới;
- Thông tư số 13/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN;

Văn hóa đạo đức, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong trường mầm non

ND1:4
ND2:5

Tháng 11/2017

- Thông tư số 07/2011/TT-BGD&ĐT ngày 17/02/2011 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non và các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tự đánh giá trường mầm non;

Đảm bảo quản lí an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non
 

ND1:4
ND2: 5

Tháng 12/2017

- Thông tư số 17/2011/TT-BGD&ĐT ngày 14/4/2011của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn Hiệu trưởng trường mầm non và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Văn hóa địa phương

ND1:4
ND2: 5

Tháng 1/2018

- Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Công tác Khảo thí và kiểm định chất lượng

ND1:4
ND2: 2

Tháng 2+3/2018

- Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 30/12/2011 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non;

Hướng dẫn thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn đánh giá cấp phó và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
Bồi dưỡng công tác thi đua, khen thưởng.


 

ND1:4
ND2: 3

         

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2017-2018 của trường MN Hồng Thái. Đề nghị các tổ chuyên môn, các đồng chí cán bộ, giáo viên nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả.

 

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (để b/c)
- Các tổ CM (để t/h)
- Lưu VT.

                HIỆU TRƯỞNG
 


Lưu ý: Các giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân và nộp về phòng Hiệu trưởng trước ngày 10/4/2018  để Hiệu trưởng phê duyệt

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận