KẾ HOẠCH  CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017 - 2018

15/ 03/ 2018 11:09:00 0 Bình luận

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

                CỘNG HOÀ  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

                         Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Số: ......./KH-MNHT

Hồng Thái, ngày 20 tháng 10  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

 CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017 - 2018

            Căn cứ vào CV 262/HD-GD&ĐT ngày 26/11/2013 v.v Hướng dẫn nhiệm vụ thực hiện công tác pháp chế năm học 2017 - 2018 của ngành GD&ĐT huyện Phú Xuyên;

             Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của nhà trường. Trường Mầm non Hồng Thái xây dựng kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH  

            Nâng cao cho cán bộ, công chức, viên chức trong việc tìm hiểu  và thực hiện  luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực  giáo dục mầm non, tuân thủ và thực hiện đúng nguyên tắc, những quy định về pháp chế để thực hiện và xây dựng  môi trường giáo dục trong sạch, nghiêm túc tuân thủ đúng hiến pháp và pháp luật

II. YÊU CẦU

            Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới đến cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường . Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực đối với từng đối tượng; nội dung trọng tâm là các quy định pháp luật về giáo dục mới ban hành; các quy định pháp luật mới về cán bộ, công chức, viên chức; các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành, tiết kiệm chống lãng phí…

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Kiện toàn công tác pháp chế

               Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, nhà trường  ra quyết định thành lập Tổ pháp chế gồm từ 03 người, cử 01 đồng chí hiệu phó và 01 giáo viên làm nhiệm vụ kiêm nhiệm công tác pháp chế.

            Đồng chí Hiệu phó và giáo viên được lựa chọn kiêm nhiệm làm công tác pháp chế có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý; có bản lĩnh chính trị và năng lực thực hiện nhiệm vụ, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, phòng tư pháp huyện và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch, đẩy mạnh hoạt động pháp chế

a. Công tác xây dựng pháp luật.

* Chỉ tiêu:

           - 100% cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường nắm được Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Thành phố, của ngành về công tác giáo dục đào tạo.

* Giải pháp:

           Ngay từ đầu năm học nhà trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt công khai đến toàn thể CBGV - NV trong nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật nói chung và các quy định của ngành  nói riêng. Đó là:

         + Điều lệ trường mầm non.

         + Điều lệ Ban cha mẹ học sinh.

         + Luật giáo dục.

         + Luật lao động.

        + Luật kiếu nại, tố cáo.

        + Luật cán bộ công chức.

        + Luật thi đua khen thưởng.

        + Luật thanh tra.

       + Luật bảo hiểm xã hội.

       + Luật phòng chống ma tuý.

       + Quy định về đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

     - 100% giáo viên đứng lớp thực hiện nghiêm túc quy chế về chuyên môn: Soạn, giảng, đánh giá, khảo sát chất lượng riêng trẻ 5 tuổi  dựa trên bộ chuẩn phát triển trẻ em 5T.

     - Tổ chức cho CBGV-NV ký cam kết các cuộc vận động của ngành: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'; cuộc vận động 'Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo', Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 8/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục...

      + Đối với giáo dục mầm non: Đưa một số nội dung pháp luật đơn giản về giao thông, về gia đình, về môi trường, vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh an toàn thực phẩm… vào các trò chơi ở lứa tuổi mẫu giáo nhằm hình thành một số yếu tố tâm lý ban đầu mang tính luật, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em vào học lớp 1.

c. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

* Chỉ tiêu:

       - 100% CBGV-NV trong nhà trường được học tập, quán triệt công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong hoạt động chính khoá và ngoại khoá.

      - Tổ chức cho 100% CBGV- NV trong nhà trường tham gia đọc sách về pháp luật tại thư viện nhà trường.

* Giải pháp:

+ Về tủ sách pháp luật:

- Củng cố, bổ sung và khai thác tủ sách pháp luật, phong phú về số lượng đầu sách pháp luật như:

+ Luật giáo dục.

+ Luật lao động.

+ Luật kiếu nại, tố cáo.

+ Luật cán bộ công chức.

+ Luật thi đua khen thưởng.

+ Luật thanh tra.

+ Luật bảo hiểm xã hội.

+ Luật an toàn thực phẩm.

+ Luật bảo vệ môi trường.

+ Luật bình đẳng giới.

+ Luật bảo hiểm y tế.

+ Luật giao thông đường bộ.

           + Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

           + Luật phòng chống tham nhũng.

          + Luật phòng chống ma tuý

          - Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Tủ sách pháp luật, phân công 01 đ/c hiệu phó quản lý, thiết lập hồ sơ, sổ sách để theo dõi.

- Xây dựng nội quy quản lý tủ sách pháp luật.

- Bố trí tủ sách pháp luật đặt ở văn phòng, có biển chỉ dẫn cho mọi người dễ theo dõi.

        + Tủ sách pháp luật mở cửa phục vụ hàng ngày cho tất cả CBGV NV theo thời gian làm việc của nhà trường (Sáng: từ 8h - 11h, chiều: từ 14h- 17h).

         + Cán bộ phụ trách kịp thời giới thiệu nội dung sách, báo, tài liệu pháp luật, thiết bị phổ biến, giáo dục pháp luật mới trên bảng tin của nhà trường.

          - Tủ sách pháp luật nhà trường có các loại văn bản sau:

         + Điều lệ tr­ường học.

        + Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

        + Luật Giáo dục.

        + Luật Lao động.

       + Luật Khiếu nại, tố cáo.

       + Luật Cán bộ công chức.

       + Luật thi đua khen th­ưởng.

       + Luật Thanh tra.

       + Luật Bảo hiểm xã hội.

       + Luật tham nhũng.

       + Luật bình đẳng giới.

       + Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

       + Luật giao thông đường bộ.

       + Các văn bản luật khác có liên quan .

         + Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

         - Nhà trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho CBGV -NV. Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh thông qua các buổi họp hội đồng và lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục trẻ các luật như: (Luật ATGT, luật VSATTP, luật bảo vệ môi trường, luật dân số KHHGĐ)

       - Xây dựng hòm thư thư góp ý đặt ở vị trí thuận tiện, dễ sử dụng, có hồ sơ nhật ký theo dõi hòm thư góp ý. Hàng tháng nhà trường tổng hợp đơn, thư góp ý, có điều chỉnh, bổ sung những nội dung trong quá trình triển khai cho phù hợp.

c. Công tác tổ chức thực hiện pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật.

       - Nhà trường xây dựng biểu điểm đánh giá tiêu chí pháp chế đối với các tổ khối chuyên môn.

      - Hướng đẫn CBGV-NV trong nhà trường thực hiện nghiêm túc thông tư 01 năm 2011 của Bộ nội vụ quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, công tác văn thư, quản lý con dấu.

        - Hiệu trưởng ra quyết định giao con dấu của đơn vị cho văn thư quản lý, sử dụng.

       - Sắp xếp người kiêm nhiệm phụ trách công tác pháp chế, giúp Hiệu trưởng định kỳ hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của cấp trên.

3. Tổ chức thực hiện

      - Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể hoạt động công tác pháp chế.

       - Triển khai kế hoạch công tác pháp chế đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên về những yêu cầu của công tác  pháp chế qua các buổi sinh hoạt chuyên môn nhà trường, và sinh hoạt tổ khối.

       - 100% CBGV - NV ký cam kết thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường.

     - 100% CBGV - NV ký cam kết không vi phạm luật an toàn giao thông, không buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma tuý, không sử dụng thuốc lá, thực hiện tốt quy chế chuyên môn nhà trường.

     - Báo cáo định kỳ về Phòng giáo dục về kế hoạch công tác pháp chế và kết quả thực hiện công tác pháp chế năm học đợt 1vào sơ kết HK I, đợt 2 vào trước ngày 5 tháng 5/2017.

 Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 - Phòng GD&ĐT PX( để BC)

 - Các thành viên ( để T/h)

 - Lưu VT

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                          

  

 

 

 

 

 

Viết bình luận