KẾ HOẠCH Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng Tuyển sinh Năm học 2017- 2018

14/ 03/ 2018 09:38:00 0 Bình luận

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI                                                                           Độc lập – Tự do – hạnh phúc

        Số:     /KH-MNHT                                                                                  Hồng Thái, ngày    tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng Tuyển sinh

Năm học 2017- 2018

               -  Căn cứ Điều lệ truờng Mầm non.

            - Căn cứ Công văn số 723/SGD&ĐT-QLT ngày 21/3/2017 của Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội V/v Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017-2018

            - Căn cứ Kế hoạch số 96/KH-PGD&ĐT huyện Phú Xuyên ngày 09 tháng 5 năm 2017 V/v Tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2017 – 2018.

           - Căn cứ Quyết định số 61/QĐ-PGD&ĐT huyện Phú Xuyên ngày 15 tháng 6 năm 2017 V/v: Thành lập hội đồng tuyển sinh vào trường Mầm non Hồng Thái

năm học 2017 – 2018.

            - Căn cứ khả năng cán bộ giáo viên của trường MN Hồng Thái

            Trường Mầm non Hồng Thái phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong hội đồng tuyển sinh năm học 2017-2018 như sau:

I. Chủ tịch hội đồng : Bà Trần Thanh Thủy - Hiệu trưởng: Phụ trách chung, ký xác nhận hồ sơ của học sinh mới tuyển.

II. Thư ký Hội đồng tuyển sinh: Bà Vũ Thị Út: Có nhiệm vụ tổng hợp số học sinh nộp hồ sơ nhập học hàng ngày của trường, lập biên bản xét duyệt hồ sơ tuyển sinh; chuyển hồ sơ cho văn thư lưu giữ hồ sơ tuyển sinh của học sinh toàn trường theo quy định.

III. Các ủy viên:

           1. Bà Nguyễn Thị Nhàn- Phó hiệu trưởng: Giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các thành viên trong hội đồng tuyển sinh cho năm học 2017-2018. Phụ trách công tác tổng hợp báo cáo tình hình tuyển sinh năm học 2017-2018. Phụ trách công tác tuyển sinh khu Duyên Trang, Lạt Dương.

           2. Bà Lê Thị Thúy- Phó hiệu trưởng: Giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các thành viên trong hội đồng tuyển sinh cho năm học 2017-2018. Phụ trách công tác thống kê số liệu tuyển sinh khu Duyên Yết.

            3. Bà Nguyễn Thị Xuyến - Giáo viên : Phụ trách công tác tuyên truyền với cha mẹ học sinh trong khu về kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh các lớp, nhóm khu Duyên Yết.

           4. Bà Phan Thị Ngân - Kế toán: Có nhiệm vụ tập hợp số trẻ điều tra trong độ tuổi của các thôn Duyên Yết, Duyên Trang, Lạt Dương. Phụ trách công tác tuyển sinh các lớp, nhóm khu Duyên Trang

          5. Bà Nguyễn Thị Thơm – Văn thư: Phụ trách công tác tuyên truyền với cha mẹ học sinh trong khu về kế hoạch tuyển sinh của nhà trường, tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh các lớp khu Lạt Dương.

          Trên đây là kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Hội đồng Tuyển sinh trường Mầm non Hồng Thái năm học 2017-2018. Yêu cầu các đ/c cán bộ, giáo viên nghiêm túc thực hiện./.

                                                                                                   T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG    

   - Phòng GD&ĐT huyện;      (Để B/c)                                                                                                                   

   - Thành viên HĐTS;             (Để B/c)

   - Lưu: VT.

  

 

 

 

 

 

Viết bình luận