KẾ HOẠCH Thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

15/ 03/ 2018 10:36:00 0 Bình luận

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:       /KH-MNHT                                                                       Hồng Thái,, ngày 11 tháng  9 năm 2017

KẾ HOẠCH

Thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017

            Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

         - Căn cứ Công văn số 2901/SGD&ĐT- GDMN ngày 29/ 8/2017 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2017-2018;

        - Căn cứ Kế hoạch số 218/PGD&ĐT-GDMN ngày 9/9/2017, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp học Mầm non huyện Phú Xuyên;

          Trường mầm non Hồng Thái xây dựng kế hoạch thực hiện “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm học  2017 – 2018  như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

         - Làm cho cán bộ quản lý, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

       - Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh.

         - Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Góp phần xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

        - Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Đề cao tinh thần tận tụy, trách nhiệm trong giảng dạy; Trung thực, khách quan trong kiểm tra, đánh giá đồng nghiệp và học sinh.

         Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh gương mẫu, biết lắng nghe, khiêm tốn, giản dị, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

2. Yêu cầu:

         - Tuyên truyền sâu rộng và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên.

      - Đưa nội dung học tập và làm theo vào chương trình, kế hoạch hàng tháng của Chi bộ, nhà trường, tổ chuyên môn. Người đứng đầu phải thể hiện trách nhiệm nêu gương, tự giác học tập và làm theo.

      - Mỗi đảng viên, giáo viên, nhân viên phải có kế hoạch học tập và làm theo; lấy kết quả của việc học tập và làm theo là một tiêu chí để đánh giá đảng viên, viên chức và chi bộ hàng năm.

       - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

          II. NỘI DUNG:

1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch tu dưỡng:

1.1. Tổ chức học tập:

        - Nội dung học tập: Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017: Phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”

        - Đối tượng học tập: Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

       - Thời gian tham gia học tập: 1/2 ngày, theo lịch của trường và tổ chức học tập thường xuyên trong các buổi sinh hoạt tập thể của nhà trường.

1.2. Tổ chức sinh hoạt định kỳ:

       - Nội dung học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đưa vào nội dung sinh hoạt hàng tháng.

      - Nhà trường sẽ chủ động lựa chọn, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình của nhà trường.

1.3. Xây dựng kế hoạch của tập thể:

       - Chi bộ nhà trường xây dựng kế hoạch toàn khóa và chuyên đề hằng năm theo hướng dẫn của cấp trên.

      - Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vào chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng của Chi bộ, nhà trường  và tổ chuyên môn. Kết hợp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị với nhiệm vụ chính trị chung của Chi bộ, nhà trường, tổ chuyên môn và các phong trào thi đua. Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo và tác phong công tác; Chống bệnh thành tích; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

1.4. Xây dựng kế hoạch hằng năm của cá nhân:

- Đối với cá nhân là người đứng đầu:

       + Đ/c hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tu dưỡng hàng năm và báo cáo trước chi bộ để xin ý kiến.

       + Chi bộ thảo luận, đóng góp bổ sung, điều chỉnh.

       + Đ/c hiệu trưởng hoàn thiện kế hoạch và ký chính thức; nộp 01 bản để chi bộ quản lý, giữ 01 bản để thực hiện.

     + Chi bộ thực hiện công khai nội dung kế hoạch tu dưỡng của đ/c hiệu trưởng tại nhà trường để toàn thể cán bộ đảng viên, giáo viên biết và giám sát.

       + Định kì 6 tháng/lần, trong sinh hoạt chi bộ đ/c hiệu trưởng nêu kết quả thực hiện. Chi bộ tham gia ý kiến.

       + Cuối năm đ/c hiệu trưởng báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện với chi bộ. Cấp ủy chi bộ cho ý kiến đánh giá về kết quả tu dưỡng của đ/c hiệu trưởng.

      + Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đ/c hiệu trưởng.

       - Các đối tượng còn lại (cấp phó, đảng viên,  viên chức, nhân viên):

       + Xây dựng kế hoạch theo hướng của cấp ủy, của nhà trường

       + Định kì 6 tháng/lần, trong sinh hoạt chi bộ, cá nhân liên hệ kết quả thực hiện. Chi bộ nhà trường tham gia đóng góp ý kiến.

       + Cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ. Nếu chưa là đảng viên thì báo cáo nhà trường, đồng thời bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.

       + Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, viên chức, nhân viên hằng năm.

2. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường:

        - Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các hoạt động, sinh hoạt  thường xuyên trong của nhà  trường.

       - Lồng ghép việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ngành, đơn vị như: Thi giáo viên dạy giỏi các cấp, Đạt thi đua loại A trong 2 đợt thi đua của nhà trường…

      - Rà soát, xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, đề cao nêu gương, đặc biệt là người đứng đầu theo Quy định 101-QĐ/TW, ngày 06-7-2012 của Ban Bí thư khoá XI.

       - Một số công việc cụ thể của CBGVNV cần xây dựng trong kế hoạch học tập như sau: Đảm bảo ngày giờ công lao động, không vào muộn, ra sớm; chuẩn bị đầy đủ bài giảng trước khi lên lớp, thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn; không hút thuốc lá nơi làm việc; đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm.......

      - Thực hiện tốt kế hoạch của đoàn xã về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thanh niên.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

3.1. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền:

        - Giao cho các tổ trưởng chuyên môn, chủ tịch công đoàn, bí thư đoàn thanh niên tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và có sức thuyết phục; sử dụng linh hoạt các hình thức như: Trong các cuộc họp, các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp, trên cổng thông tin điện tử của nhà trường

       - Tổ chức tọa đàm gắn với chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân các ngày lễ lớn như: Ngày 3/2; ngày 26/3, ngày 22/12 ......

        - Xây dựng các tấm gương người tốt, việc tốt trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương của Bác, tổng kết, giới thiệu gương điển hình;

        - Phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo  trong việc học tập và làm theo tấm gương của Bác.

3.2. Khen thưởng, biểu dương cá nhân có thành tích xuất sắc:

          BGH thường xuyên quan tâm, phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giới thiệu các gương tiêu biểu thật sự xuất sắc đề nghị Đảng ủy xã  khen thưởng.

4 - Kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

        - Chi bộ nhà trường cần tăng cường giám sát việc thực hiện của thành viên trong bộ phận mình và báo cáo chi bộ; Chi bộ thực hiện giám sát thường xuyên đảng viên, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện.

        - Lồng ghép sơ kết việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp sơ kết việc thực hiện nhiệm vụ ; sơ kết thi đua và tổng kết vào dịp cuối năm học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

         - Ban giám hiệu, các tổ chuyên môn và các đoàn thể trong nhà trường tích cực triển khai thực hiện tốt Kế hoạch của đơn vị về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

       - Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn trong giảng dạy phải lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy, giáo dục, rèn luyện ý thức, đạo đức học sinh; đưa vào tiêu chí đánh giá viên chức hàng năm.

        - Chỉ đạo BCH Công đoàn tuyên truyền trong viên chức và gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ngành và đơn vị; đưa vào tiêu chí thi đua của năm học.

         - Ban chi ủy chi bộ trường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch này. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Chi bộ để báo cáo cấp trên theo hướng dẫn; thực hiện báo cáo kết quả học tập của đảng viên trong họp chi bộ hàng tháng./.

Nơi nhận:

- Đ/c CTCĐ, BTCĐ, TTCM (để t/h);

- Lưu: VT.

 

                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

                   Trần ThanhThủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận