Mẫu 2 KẾ HOẠCH Hoạt động của Hiệu trưởng

14/ 03/ 2018 16:26:00 0 Bình luận

               Mẫu 2

                                                                                KẾ HOẠCH

                                                                    Hoạt động của Hiệu trưởng

            Hiệu trưởng khi xây dựng kế hoạch hoạt động từng tháng trong năm học cần đảm bảo các yêu cầu sau:

            - Mỗi tháng phải nêu được kế hoạch chung, trọng điểm của cả tháng;

            - Hằng tuần trong tháng phải nêu được: Kế hoạch chung của cả tuần; triển khai thực hiện và kết quả.

            - Cuối tháng hoặc cuối học kỳ sơ kết đánh giá việc thực hiện kế hoạch đã đề ra; những gì đã làm được, chưa làm được. Trên cơ sở đó nêu phương hướng cho tháng hoặc học kỳ tiếp theo để hoàn thành kế hoạch đề ra.

                                                 Ví dụ:                                KẾ HOẠCH THÁNG…

A.Kế hoạch chung.

            I. Đánh giá kết quả công tác tháng…

            1. Những việc đã làm được.

            (Cần đánh giá được đầy đủ những nội dung công việc đã làm được trong tháng về công tác tư tưởng chính trị, công tác chuyên môn, công tác khác…).

            2. Những việc chưa làm được.

            (Nêu rõ những việc đề ra trong tháng nhưng chưa hoàn thành hoặc đang thực hiện? Nguyên nhân chưa hoàn thành?...).

            II. Kế hoạch công tác tháng….

  1. Công tác tư tưởng
  2. Công tác chuyên môn
  3. Công tác khác
  4. ……………………………

III. Biện pháp thực hiện kế hoạch.

            (Nêu các giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch đề ra, phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên đối với từng công việc được phân công…).

B. Kế hoạch cụ thể hàng tuần.

Nội dung,

thời gian

 

Nội dung công việc

 

Người thực hiện

Bổ sung

kế hoạch

Tuần I

(Từ ngày…. đến ngày…)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           …………ngày…… tháng……năm…….

                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

Viết bình luận