QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017 -2018

14/ 03/ 2018 08:35:00 0 Bình luận

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     QC-MNHT

                                    Hồng Thái , ngày 10 tháng 9 năm 2017

QUY CHẾ PHỐI HỢP

GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ CÔNG ĐOÀN

NĂM HỌC 2017 -2018

 ( Ban hành kèm theo quyết định số     /QĐ-MNHT Hiệu trưởng trường Mầm Non Hồng Thái)

      - Căn cứ chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18/2/1998 của bộ chính trị về xây dựng và thực hiện qui chế dân chủ cơ sở.

      - Căn cứ nghị định số 04/2015-NĐCP ngày 09/01/2015 của chính phủ ban hành qui chế thực hiện dân chủ trong HĐ cơ quan và QĐ số 04/2000/BGD &ĐT ban hành qui chế thực hiện dân chủ hoá trường học.

       - Căn cứ luật CĐ và nghị định số 133/HDBT ngày 10/4/1991của HĐBT về thi hành luật CĐ

     - Căn cứ qui chế số 394/ CĐGDVN - BGD & ĐT ngày 15/8/2005 của BGD & ĐT và CĐGD Việt Nam về mối quan hệ công tác giữa giữa cơ quan GD các cấp và CĐ trong ngành GD

      BGH nhà trường và  BCH CĐ trường MN Hồng Thái thống nhất xây dựng quy chế phối hợp giữa chính quyền  và công đoàn như sau:

I- VỀ QUAN HỆ PHỐI  HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN

       1- Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm thông tin đầy đủ kịp thời mọi chủ trương chính sách đường lối của Đảng và nhà nước về các chủ trương của ngành GD tới CĐ trường và CBGV.

       2- BCH CĐ có trách nhiệm và chủ động dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường, tổ chức động viên CBVG trong nhà trường tham gia tích cực trong việc thực hiện các phong trào và các cuộc vận động trong năm học ,đổi mới GD xây dựng đôi ngũ nhà giaó có phẩm chất đạo đức trong sáng, đủ về số lượng , đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về trình độ ĐT theo qui  định.

        3- Hiệu trưởng nhà trường tạo điều kiện để CĐ chủ động tổ chức các hoạt động, tham gia quản lí đơn vị , cùng có trách nhiệm giải quyết và khắc phục những yêú kém trong đơn vị thực hiện công bằng trong GD.

  II- VỀ MỐI QUAN HỆ PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG  HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN

    1- Hiệu trưởng nhà trường khi xây dựng kế hoạch công tác, cần có ý kiến đóng góp của CĐ nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường lấy ý kiến của CĐ trường xây dựng , ban hành, tổ chức thực hiện các qui định liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động về các vấn đề trên.

    2- Công đoàn  nhà trường có trách nhiệm cử người đại diện cùng với nhà trường giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và  lợi ích chính đáng của CBGV

     3- BCHCĐ và hiệu trưởng nhà trường phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả qui chế dân chủ cơ sở, chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị CBCC hàng năm theo qui định , và chỉ đạo theo dõi kiểm tra thực hiện nghị quyết của hội nghị CCVC, thực hiện nghĩa vụ của mình tham gia quản lí cơ quan thực hiện dân chủ trong quan hệ công tác.

  III- VỀ QUAN H PHI  HP TRONG VIC T CHC QUN LÍ  PHONG TRÀO THI  ĐUA .

        1- Hiệu trưởng nhà trường phối hợp với CĐ trường thực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, của nhà trường phù hợp với y/c từng thời kì đặc điểm và đối tượng vận động đẩy mạnh và duy trì thành nề nếp các HĐ thi đua khen thưởng trong nhà trường, gắn HĐ thi đua với việc thực hiện các nghị quyết , chỉ thị của Đảng, của nhà nước, của ngành.

     2- Sau khi thống nhất với công đoàn, hiệu trưởng nhà trường quyết định mục tiêu, nội dung, hình thức, biện pháp, chế độ khen thưởng và cùng phối hợp với CĐ trong việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào, QĐ khen thưởng những tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

     3- Hiệu trưởng nhà trường tạo ĐK và ủng hộ CĐ trường trong việc thực hiện các nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua.

IV- VỀ QUAN H PHI HP TRONG VIC CHĂM LO ĐỜI SNG VÀ BO V QUYN LI  HP PHÁP CHÍNH ĐÁNG CA NGƯỜI LAO ĐỘNG.

     1- Hiệu trưởng nhà trường chủ động và tạo ĐK để CĐ trường tổ chức phổ biến đầy đủ kịp thời chế độ chính sách của Đảng, nhà nước và của ngành đến với CBGV để giám sát và thực hiện. Hiệu trưởng nhà trường khi khi thực hiện chức năng quản lí mà có những nội dung liện quan đến trách nhiệm, quyền và lợi ích của người LĐ thì phải thoả thuận với BCHCĐ nhà trường .

      2- Hiệu trưởng nhà trường tạo ĐK để BCHCĐ thực hiện công tác công đoàn .Hiệu trưởng nhà trường xem xét giải quyết những kiến nghị của BCHCĐ nhà trường sau khi kiểm tra, khi bàn về những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người LĐ là nữ thì mời đại diện ban nữ công cùng tham dự.

      3- Hiệu trưởng nhà trường trao đổi bàn bạc với CĐ trường về công tác tổ chức BD nâng cao trình độ CMNV cho CBGV tạo ĐK để CĐ trường động viên CBGV trong đơn vị tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, cải thiện đời sông vật chất, tinh thần , quản lí và sử dụng quĩ phúc lợi tập thể theo qui định của pháp luật và nghị quyết của hội nghị CCVC đầu năm học.

V- VỀ QUAN H PHI  HP ĐỂ TO ĐK CN THIT CHO HOT ĐỘNG CĐ  

       1- Hiệu trưởng nhà trường tạo ĐK và cung cấp các phương tiện làm việc cho BCHCĐ trường đồng thời hằng năm hỗ trợ cho CĐ trường một số kinh phí để đảm bảo các hoạt động của CĐ thực sự có hiệu quả.

        2- Hiệu trưởng  nhà trường tạo ĐK, phương tiện đi lại, công tác phí chế độ đi công tác hiện hành đối với uỷ viên BCHCĐ trường được CĐ cấp trên triệu tập đi họp BCH, đi dự hội nghị , hội thảo, tập huấn, ĐH công đoàn.

     3- Chủ tịch CĐ được hưởng chế độ kiêm nhiệm: Chủ tịch CĐ cơ sở không chuyên trách được giành một số thời gian để làm công tác CĐ theo qui định.

         T/M BCHCĐ trường                                                            T/M BGH nhà trường                      CTCĐ                                                                                          Hiệu trưởng                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                 

 

 

                                                             

 

Viết bình luận