QUY ĐỊNH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

14/ 03/ 2018 16:47:00 0 Bình luận

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:     /QĐ- MNHT

                                          Hồng Thái, ngày 10 tháng 9 năm 2017

QUY ĐỊNH

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

 TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI

Chương I

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Điều 1. Nội dung công khai

1. Thông báo công khai trong nhà trường về dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao, (bao gồm dự toán ngân sách cấp và dự toán thu, chi đối với các khoản thu, chi phải thực hiện ghi thu, ghi chi vào ngân sách nhà nước theo quy định ) kể cả phần điều chỉnh, bổ sung hoặc tăng, giảm kinh phí hoạt động trong năm (nếu có).

2. Kinh phí cải tạo, sửa chữa, mở rộng, nâng cao cơ sở vật chất của nhà trường, phải thông báo công khai về tổng mức kinh phí được duyệt và các hạng mục đầu tư, đồng thời thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

3. Mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị phương tiện làm việc của cơ quan, phải thông báo công khai về danh mục, số lượng, chủng loại và cả tài sản cần mua, công khai việc sử dụng và bảo quản theo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức do nhà nước quy định.

Điều 2. Thực hiện công khai về dự toán, quyết toán các khoản thu, chi của nhà trường như sau:

1. Các khoản thu theo quy định của nhà nước, của Thành phố, của phòng GD&ĐT về thu học phí và các khoản thu khác trong nhà trường.

2. Công khai các khoản thu và chi khác phát sinh ở nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường thông báo công khai cho cán bộ giáo viên trong Nhà

trường và những người có liên quan biết về các khoản thu, đối tượng thu, mức thu và các nội dung chi. Khi thu tiền phải có biên lai thu. Số tiền thu phải nộp và quản lý qua Kho bạc Nhà nước.

Chương II

CÔNG KHAI VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG.

Điều 3. Nội dung công khai

1. Công khai về diện tích, mục đích sử dụng trụ sở làm việc, đất đai, tài sản, trang thiết bị làm việc hiện có của Nhà trường.

2. Công khai quy chế quản lý, tiêu chuẩn, mục đích sử dụng trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ làm việc, văn phòng phẩm, điện thoại.

3. Công khai quy định về trách nhiệm vật chất đối với tổ chức, cá nhân trong việc quản lý và sử dụng tài sản của nhà trường.

4. Tổ chức, cá nhân trong nhà trường nếu do thiếu trách nhiệm làm hư hỏng, mất mát tài sản công phải bồi thường vật chất và thông báo công khai cho mọi người trong trường biết.

Tài sản công của Nhà trường hư hỏng hoặc không cần sử dụng, nếu thanh lý phải được cấp có thầm quyền cho phép, khi tiến hành thanh lý phải thông báo công khai danh mục tài sản thanh lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Thời gian công khai

1. Đối với dự toán ngân sách :  Sau khi có quyết định giao dự toán ngân sách của UBND huyện, Phòng Tài chính- KH huyện.

2. Đối với quyết toán ngân sách : Sau khi được Phòng tài chính - KH huyện thẩm

tra, xác nhận.

Điều 5. Mọi ý kiến phản ánh, thắc mắc của cán bộ giáo viên trong Nhà trường đối với nội dung dự toán hoặc quyết toán ngân sách và quản lý, sử dụng tài sản công

của Nhà trường phải được Nhà trường xem xét trả lời và thông báo công khai để mọi người được biết.

Điều 6. Bản quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quy chế này được toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường thảo luận, nhất trí thông qua. Mọi người đều có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế. Trong quá trình thực hiện nếu cần sửa đổi thì Hiệu trưởng nhà trường dự thảo đưa ra cán bộ giáo viên thảo luận, sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường.

 

                                                                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                      Trần Thanh Thủy

 

 

Viết bình luận