QUYẾT ĐỊNH Công nhận Ban thanh tra nhân dân Nhiệm kỳ 2017 – 2019

14/ 03/ 2018 08:28:17 0 Bình luận

            TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

                CĐ MN HỒNG THÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Số:   /QĐ-CĐ-MNHT                            

                                            Hồng Thái, ngày 29 tháng 9  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Công nhận Ban thanh tra nhân dân

 Nhiệm kỳ 2017 – 2019

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI

- Căn cứ luật công đoàn Việt nam, điều lệ công đoàn Việt Nam

- Căn cứ nghị định số 99/2005/NĐ – CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức hoạt động của ban Thanh tra nhân dân

- Căn cứ biên bản bầu ban Thanh tra nhân dân tại hội nghị CBCCVC trường MN Hồng thái ngày 29/ 9/ 2017. Căn cứ biên bản bầu trưởng ban Thanh tra nhân dân  ngày 29/9/2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay công nhận ban Thanh tra nhân dân trường Mầm non Hồng Thái  nhiệm kỳ 2017-2019 gồm các bà sau:

                        1/ Bà: Đặng Thị Tuyến       -   Trưởng ban

                        2/ Bà: Phạm Thị Hương      -   Phó ban

                        3/ Bà: Phạm Thị Thúy Vân -   Uỷ viên

Điều 2: Ban thanh tra nhân dân nhà trường có trách nhiệm tổ chức điều hành hoạt động của ban theo đúng Nghị định 99/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2005 quy định

Thời gian làm việc của ban Thanh tra nhân dân từ ngày ra quyết định đến hết nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ công đoàn cơ sở.

Điều 3:

- Các bộ phận có liên quan và các cá nhân ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành

- Quyết định có hiệu lực kể từ ngày đã ký và được thông báo đến tập thể Cán bộ, công chức trong đơn vị.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Chi bộ, BGH (để b/c)

- Lưu CĐ, Hồ sơ HN CBVC năm 2017./.

                         T/M BAN CHẤP HÀNH

                       CHỦ TỊCH

 

 

                      

Viết bình luận