QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

14/ 03/ 2018 20:38:00 0 Bình luận

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   TRƯỜNG MN HỒNG THÁI                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

                   Số:    /QĐ-MNHT                                                                     Hồng Thái, ngày 08  tháng  9  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ

TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI

Năm học 2017-2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI 

          Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

          Căn cứ Quyết định số 14/2008 QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Mầm non.

            Xét năng lực công tác cán bộ của trường Mầm Non Hồng Thái .

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của trường Mầm non Hồng Thái  gồm các đồng chí  có tên sau:

         1.Đ/c Trần Thanh Thủy               - BTCB – Hiệu trưởng          - Trưởng ban.

         2. Đ/c  Nguyễn Thị Nhàn             - P.Hiệu trưởng                      - Phó ban TTr.

         3.Đ/c  Nguyễn Thị Xuyến          -  Chủ tịch CĐ                         - Phó ban

         4.Đ/c  Lê Thị Thúy                     - P. Hiệu trưởng                      - Uỷ viên

         5.Đ/c Vũ Thị Út                          - Giáo viên                              - Uỷ viên

        6.Đ/c Đặng Thị Tuyến                - Trưởng ban TTND               - Uỷ viên.

        7.Đ/c Nguyễn Thị Hường           - Giáo viên                              - Thư ký

Điều 2. Các thành viên của Ban chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ đối với trưởng ban.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm non Hồng Thái  và các đồng chí có tên ở điều 1 căn cứ  Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Phòng GD (để báo cáo)

- Thành viên BCĐ (để thực hiện)

- Các Tổ chuyên môn (để thực hiện)

- Lưu VP.

                           HIỆU TRƯỞNG

          

 

    

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận