QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và các phong trào năm học 2017 - 2018

15/ 03/ 2018 09:51:00 0 Bình luận

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

Số:    /QĐ-BCĐ

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       

                                        Hồng Thái, ngày  10  tháng  9  năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động

và các phong trào năm học 2017 - 2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI

           Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

          Căn cứ Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong GD&ĐT;

             Căn cứ chỉ thị số 40/2008/CT - Bộ GD&ĐT, ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phát động phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

            Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, các cuộc vận động và các phong trào lớn của ngành GD&ĐT Huyện Phú Xuyên;

            Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn, và xét khả năng cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua năm học 2017 - 2018 gồm các ông (bà) có tên sau:

          - Trưởng ban :  Bà Trần Thanh Thủy - BTCB, Hiệu Trưởng.

          - Phó trưởng ban:

          + Bà Nguyễn Thị Nhàn -  PBT – Phó HT

          + Bà Nguyễn Thị Xuyến -  CT Công đoàn 

          + Bà Lê Thị Thúy - Phó HT .

          - Ban thư ký

          + Bà Nguyễn Thị Hường  - Thư ký HĐ- GV;

          + Bà Vũ Thị Út – Tổ trưởng CM – GV

           - Các ủy viên :                 (có danh sách đính kèm)

          Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

          Điều 3. Các bộ phận chức năng trường MNHT và các ông(bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.   

Nơi nhận:                                                                                      Hiệu trưởng

- Phòng GD&ĐT;

- Như điều 3 ( t/h);                         

- Lưu:VT

 

DANH SÁCH

Các ủy viên Ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động

và các phong trào năm học 2017 - 2018

( Ban hành theo Quyết định số     ngày 10  tháng  9  năm 2017)

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bà: Trịnh Thị Huyền Dịu

Tổ phó tổ VP- bếp

2

Bà: Hoàng Thị Sáu

Giáo viên lớp 5T1

3

Bà: Nguyễn Thị Hường

Giáo viên lớp 5T6

4

Bà: Nguyễn Thị Thắm

Giáo viên lớp 5T1

5

Bà: Phan Thị Yến

Giáo viên lớp 4T1

6

Bà: Đồng Thị Lan Hương

Giáo viên lớp 3T1

7

Bà: Vũ Thị Tâm

Giáo viên lớp 5T4

8

Bà: Trần Thị Liên

Giáo viên lớp 3T4

9

Bà: Phạm Thị Hương

Giáo viên lớp 5T3

10

Bà: Nguyễn Thị Tân

Giáo viên lớp 5T5

11

Bà:Phạm Thị Thúy Vân

Giáo viên lớp 3T2

12

Bà: Đặng Thị Tuyến

Giáo viên lớp 3T3

13

Bà: Đồng Anh Đào

Giáo viên nhóm 24-36th1

14

Bà: Đồng Thị Diễn

Giáo viên nhóm 24-36th2

15

Bà:Nguyễn Thị Thu Thủy

Giáo viên nhóm 24-36th3

16

Bà: Đỗ Thị Hường

Giáo viên nhóm 24-36th4

17

Bà: Nguyễn Thị Thêm

Giáo viên  lớp 4T 2

18

Bà: Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Giáo viên nhóm 18-24th1

19

Bà:Nguyễn Thị  Hồng

Giáo viên nhóm 18-24th2

20

Bà: Nguyễn Thị Tuyết Mai

Giáo viên lớp 3T1

21

Bà: Đồng Thị Liệu

Giáo viên lớp 4T3

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận