QUYẾT ĐỊNH Vv: Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua

15/ 03/ 2018 10:08:00 0 Bình luận

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số:      /QĐ-MNHT

           Hồng Thái, ngày 10   tháng   9  năm 2017

        QUYẾT ĐỊNH

Vv: Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua

 Năm học 2017-2018

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HỒNG THÁI

       - Căn cứ Công văn số 2901/SGD&ĐT- GDMN ngày 29/ 8/2017 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2017-2018;

       - Căn cứ Kế hoạch số 218/PGD&ĐT-GDMN ngày 9/9/2017, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp học Mầm non huyện Phú Xuyên;

          - Xét khả năng cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo các cuộc vận động, các phong trào thi đua năm học 2017-2018 trường Mầm non Hông Thái  gồm các bà có tên sau:

         1. Trưởng ban:         Bà Trần Thanh Thủy :   Hiệu trưởng

         2. Phó trưởng ban:  Bà Nguyễn Thị Nhàn :   Phó hiệu trưởng

                                           Bà  Lê Thị Thúy :           Phó hiệu trưởng 

         3. Thư ký:                Bà  Nguyễn Thị Xuyến: Chủ tịch CĐ- Trưởng khu DY 1

         4. Các uỷ viên gồm:

+Bà Vũ Thị Út:                                         Tổ trưởng chuyên môn tổ mẫu giáo

+Bà Nguyễn Thị Thu Thủy:                      Tổ trưởng chuyên môn tổ nhà trẻ.

+Bà Phan Thị Yến:                                    Trưởng khu Duyên Yết 2

              +Bà Nguyễn Thị Hường  :                         Trưởng khu Lạt Dương 1            

              +Bà Đặng Thị Tuyến                              Trưởng khu Lạt Dương 2                      

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong năm học, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ.

Điều 3. Các bà có tên tại điều 1 và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có trách nhiệm thi hành quyết định này.

            Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.    

    

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT Phú Xuyên(BC)

-Thành viên trong ban chỉ đạo(TH)                                              

- Lưu VT    

Viết bình luận