Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024

04/ 01/ 2024 11:13:00 0 Bình luận

UBND HUYỆN PHÚ XUYÊN
TRƯỜNG MN HỒNG THÁI 

Số: 70/KH-MNHT    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hồng Thái, ngày  19 tháng 09 năm 2023

KẾ HOẠCH 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024

CĂN CỨ ĐỂ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Căn cứ Hướng dẫn số 4128/BGDĐT-GDMN ngày 10/8/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non;
Căn cứ Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với GDMN, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Căn cứ Quyết định 4354/QĐ-UBND ngày 31/8/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 11/8/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với GDMN, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Hướng dẫn số 3192/SGDĐT-GDMN ngày 31/8/2023 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non;
Căn cứ Công văn số 369/PGDĐT-GDMN ngày 06/9/2023 của Phòng GD&ĐT huyện Phú Xuyên về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 cấp học Mầm non huyện Phú Xuyên; Căn cứ Công văn số 370/PGDĐT-GDMN ngày 06/9/2023 của Phòng GD&ĐT huyện Phú Xuyên về hướng dẫn thực hiện Quy chế chuyên môn năm học 2023-2024 cấp học Mầm non, huyện Phú Xuyên;
Trường Mầm non Hồng Thái xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 với những nội dung cụ thể như sau:

Giáo viên và phụ huynh có thể xem thêm tại đây

Viết bình luận