THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO BÉ

14/ 03/ 2018 15:43:00 0 Bình luận

THỜI KHÓA BIỂU LỚP MẪU GIÁO BÉ

Năm học 2017-2018

Thứ

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Thứ 2

Âm nhạc

Âm nhạc

Âm nhạc

Âm nhạc

Thứ 3

Khám phá

Khám phá

Khám phá

 

Khám phá

 

Thứ 4

Tạo hình

Tạo hình

Tạo hình

 

Tạo hình

 

 

Thứ 5

 

Thể dục

 

LQVT

 

Thể dục

 

LQVT

 

Thứ 6

 

Văn học

 

 

Văn học

 

 

Văn học

 

 

Văn học

 

Viết bình luận