THÔNG BÁO PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BCĐ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

14/ 03/ 2018 20:41:00 0 Bình luận

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

                   Số:    /QĐ-MNHT                                                   Hồng Thái, ngày 08  tháng  9  năm 2017

THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BCĐ

THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

    NĂM HỌC 2017-2018

1. Trưởng ban:

     - Chịu trách nhiệm về mọi mặt hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC trong nhà trường.

    - Xây dựng chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của trường và chỉ đạo Ban tổ chức thực hiện chương trình đã đề ra.

    - Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung QCDC cho phù hợp với đặc điểm cụ thể của nhà trường, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, thu hút mọi lực lượng trong nhà trường tham gia quản lý và đóng góp xây dựng nhà trường, để mọi thành viên trong trường được bàn bạc và quyết định trực tiếp các công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền với lợi ích của mình đồng thời chống tình trạng lợi dụng dân chủ gây mất đoàn kết nội bộ hoặc vi phạm pháp luật.

  2. Phó Trưởng ban:

     - Chỉ đạo Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân xây dựng và hoàn thiện cơ chế để mọi thành viên trong nhà trường thông qua Công đoàn được bàn bạc và tham gia ý kiến vào các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ công tác chuyên môn, được giám sát các hoạt động của chính quyền, của thủ trưởng cơ quan, của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

     - Xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Chính quyền để thực hiện tốt QCDC trong nhà trường. Góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính tri của nhà trường.

     - Chỉ đạo Công đoàn tuyên truyền, giáo dục rộng rãi QCDC cho tất cả công đoàn viên trong nhà trường làm cho mọi người hiểu và sử dụng đúng các quyền của mình đã quy định trong QCDC ở nhà trường và giám sát thực hiện QCDC.

     - Phối hợp với Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn chỉ đạo các tổ chuyên môn trong nhà trường thực hiện tốt QCDC. Đảm bảo việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong nhà trường. Thực hiện nội quy, quy chế hoạt động chuyên môn. Phân công lao động và quản lý lao động trong nhà trường.

  3. Các thành viên:

        Cùng Ban chỉ đạo tuyên truyền, giáo dục CBGV-NV  tập QCDC, thu thập thông tin, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các thành viên trong trường về việc xây dựng và thực hiện QCDC. Phản ánh kịp thời với Lãnh đạo nhà trường và Công đoàn để đảm bảo QCDC được thực hiện có hiệu quả thiết thực và đáp ứng yêu cầu của đại đa số các thành viên trong nhà trường. Đảm bảo thông tin 2 chiều trong nhà trường được thông suốt. Giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học và xây dựng khối đoàn kết nội bộ ngày càng vững chắc.

                                                                                  

                                                                                                                                          TRƯỞNG BAN

Viết bình luận