THÔNG BÁO Về việc phân công nhiệm vụ Ban kiểm tra nội bộ trường học Năm học 2017 – 2018

14/ 03/ 2018 20:25:52 0 Bình luận

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI

BAN KIỂM TRA NỘI BỘ

Số        /TB-MNTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Thái, ngày 19 tháng 9 năm 2017

 THÔNG BÁO  

Về việc phân công nhiệm vụ Ban kiểm tra nội bộ trường học

Năm học 2017 – 2018

          Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 9/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục;

        Căn cứ Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 4/12/2013 của Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục;

          Căn cứ Công văn số 2936/SGD&ĐT-TTr ngày 01/9/2017 của Sở GD&ĐT Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ cơ sở giáo dục năm học 2017-2018;

         Căn cứ công văn số 218/KH-GD&ĐT ngày 7/9/2017 của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phú Xuyên về Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018;

          Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-MNHT ngày 16/9/2017 của Hiệu trưởng trường MN Hồng Thái về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018;

          Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm tra nội bộ, ngày 19/9/2017 Ban kiểm tra nội bộ trường MN Hồng Thái đã họp và thống nhất phân công nhiệm vụ như sau:

          1. Bà  Trần Thanh Thủy - Trưởng ban

- Phụ trách điều hành hoạt động của Ban kiểm tra.

- Kiểm tra công tác phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi.

- Kiểm tra hồ sơ, sổ sách quản lý hành chính

- Kiểm tra công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục

           - Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách của giáo viên, các tổ chuyên môn.

- Kiểm tra công tác kiểm tra đánh giá học sinh

           2. Bà Nguyễn Thị Nhàn  - Phó ban.

- Kiểm tra công tác thu chi đầu năm; thực hiện nhiệm vụ năm học và các phong trào thi đua.

          - Kiểm tra công tác tổ chức đội ngũ; cơ sở vật chất kỹ thuật; quản lý và sử dụng thiết bị giáo dục – đồ dùng – đồ chơi; công tác y tế học đường - an toàn trường học.

- Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn; kiểm tra toàn diện và chuyên đề giáo viên, nhân viên.

- Kiểm tra bếp bán trú.

          3. Bà Lê Thị Thúy – Phó ban.

          - Kiểm tra thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục; phòng chống tham nhũng, tiếp công dân; thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện “3 công khai”,”4 kiểm tra” của Hiệu trưởng.

- Kiểm tra công tác quản lý của Hiệu trưởng; công tác xã hội hóa giáo dục.

- Kiểm tra hoạt động của các tổ chuyên môn; kiểm tra toàn diện và chuyên đề giáo viên, nhân viên.

          4. Bà  Đặng Thị Tuyến – Trưởng Ban TTND - Thành viên.

          - Kiểm tra công tác tổ chức đội ngũ; phòng chống tham nhũng, tiếp công dân; thực hiện quy chế dân chủ; công tác xã hội hóa giáo dục; công tác quản lý của Hiệu trưởng; thực hiện nhiệm vụ năm học.

           5. Bà Vũ Thị Út – Tổ trưởng tổ MG - Thành viên.

- Tham gia kiểm tra toàn diện và chuyên đề giáo viên, nhân viên.

           - Tham gia kiểm tra  hệ thống hồ sơ sổ sách hành chính; thực hiện “3 công khai”, “4 kiểm tra” của Hiệu trưởng; công tác thu chi các khoản do nhân dân, tổ chức đóng góp.

           6. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Tổ trưởng tổ NT - Thành viên

- Tham gia kiểm tra toàn diện và chuyên đề giáo viên, nhân viên.

          - Tham gia kiểm tra hoạt động chuyên môn và chất lượng giảng dạy; công tác y tế học đường – an toàn trường học; các phong trào thi đua.

7. Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền – Thành viên

- Tham gia kiểm tra toàn diện và chuyên đề giáo viên, nhân viên.

- Tham gia cơ sở vật chất kỹ thuật; quản lý và sử dụng thiết bị; công tác thu chi đầu năm học.

8. Bà Nguyễn Thị Xuyến – Thành viên.

- Tham gia kiểm tra toàn diện và chuyên đề giáo viên, nhân viên.

- Tham gia kiểm tra thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và công tác xã hội hóa giáo dục…

9. Bà  Phan Thị Ngân – Thành viên.

- Tham gia kiểm tra toàn diện và chuyên đề nhân viên.

- Tham gia kiểm tra công tác phổ cập GDMN cho trẻ năm tuổi; công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

10. Bà Trịnh Thị Huyền Dịu

- Tham gia kiểm tra toàn diện và chuyên đề nhân viên.

11. Bà Nguyễn Thị Hường

         Các thành viên của Ban kiểm tra nội bộ trường mầm non Hồng Thái thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công này bắt đầu từ ngày 26/9/2017. Ban kiểm tra nội bộ trường MN Hồng Thái thông báo để Ban giám hiệu, các tổ, bộ phận chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được biết.                 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT huyện (Để BC)

- Thanh viên trong Ban KTNB (để t/h)

- Ban giám hiệu      (để biết)

- CBGVNV

- Lưu VT, HC

T/M BAN KIỂM TRA

TRƯỞNG BAN

HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                    

 

 

 

                            

 

Viết bình luận