TỜ TRÌNH V/v: Thu các khoản đóng góp của học sinh trường MN Hồng Thái

14/ 03/ 2018 10:00:00 0 Bình luận

PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HỒNG THÁI                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   Số :  22 /TTr- MNHT                                                           Hồng Thái, ngày 10  tháng 9  năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thu các khoản đóng góp của học sinh trường MN Hồng Thái

Năm học 2017 - 2018

                     -  Kính gửi : - Phòng GD & ĐT huyện Phú Xuyên

                     - Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Xuyên

                     - UBND xã Hồng Thái

          - Căn cứ nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 03/7/2017 của HĐND thành phố Hà Nội quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm nom, giáo dục phổ thông công lập năm học 2017- 2018.Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định cơ chế thu, quản lý học  phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dcụ quốc dân và chính sách miẽn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020 -2021; Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục – đào tạo – Tài chính- Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Thực hiện theo quyết định số 51/2013/QĐ- UBND Thành phố ngày 22/11/2013 về việc ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.

         -  Căn cứ công văn 6890/ BGD&ĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo.

        - Căn cứ thông tư 17/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. Căn cứ quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 25/6/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

         - Căn cứ quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND thành phố ban hành quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thành phố Hà Nội.

        - Căn cứ công văn số 2244/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở G&ĐT Hà Nội về việc tăng cường quản lý công tác thu, chi trong các  trường  học năm học 2017-2018.

        - Căn cứ hướng dẫn số 1338/HD-UBND ngày 22/8/2017 của UBND huyện Phú Xuyên về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, thu chi khác ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017 -2018.

         Sau khi triển khai kế hoạch dự kiến công tác thu chi năm học 2017- 2018 thông qua cuộc họp của cấp ủy, đảng viên, ban giám hiệu nhà trường, họp hội đồng sư phạm nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Qua hội nghị họp cha mẹ học sinh toàn trường ngày 09 tháng 9 năm 2017 (có biên bản kèm theo) đã đi đến thống nhất các khoản thu cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Mức thu

Tổng thu

I

Học phí

 

 

 

Nhà trẻ

55.000đ/hs/tháng

9 tháng

 

Mẫu giáo

55.000đ/hs/tháng

9 tháng

II

Những khoản thu thỏa thuận

 

 

1

Tiền ăn bán trú

14.000đ/hs/ngày

9 tháng

2

Chăm sóc bán trú

130.000đ/hs/tháng

9 tháng

3

Nước uống đóng chai

10.000đ/hs/tháng

9 tháng

4

Trang thiết bị phục vụ bán trú

15.000/hs/tháng

9 tháng

5

Học phẩm : trong đó

 

 

 

Nhà trẻ nhóm 13- 24 tháng

130.000/hs/năm

9 tháng

 

Nhà trẻ nhóm 25- 36 tháng

135.000/hs/năm

9 tháng

 

Mẫu giáo 3 tuổi

140.000/hs/năm

9 tháng

 

Mẫu giáo 4 tuổi

145.000/hs/năm

9 tháng

 

Mẫu giáo 5 tuổi

150.000/hs/năm

9 tháng

          Trên đây là tờ trình thu các khoản đầu năm của trường MN Hồng Thái năm học 2017 – 2018.  Kính trình trước các cấp lãnh đạo, nhà trường xin cam đoan ngoài các khoản thu trên nhà trường không thu thêm bất cứ một khoản thu nào khác. Nếu sai nhà trường xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

         Nhà trường kính mong UBND xã Hồng Thái, phòng GD&ĐT, phòng TC- KH huyện Phú Xuyên, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ  để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 .

               Nơi nhận :                                                                                      

                       - Phòng GD&ĐT

                      - Phòng TC-KH              Để BC

                     - UBND xã Hồng Thái

                      - Lưu : VT                                                        

                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

Viết bình luận