V/v đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

14/ 03/ 2018 16:38:00 0 Bình luận

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN PHÚ XUYÊN

Số:     /UBND-NV

V/v đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non,

phổ thông công lập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 Phú Xuyên, ngày     tháng 10 năm 2017


                  Kính gửi:

             -  Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS;

             - Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Thực hiện Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập (viết tắt là Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT),

Ngày 04/10/2017, Sở Nội vụ đã gửi Công văn số 2527/SNV-CCVC đề nghị các sở liên quan, UBND quận, huyện thị xã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc rà soát, tổng hợp danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng, có văn bản gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 30/10/2017. Đối tượng dự thi; điều kiện, tiêu chuẩn; thành phần hồ sơ; nội dung, hình thức thi, điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ, Tin học và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đã được hướng dẫn tại Công văn.

Một số điểm cần lưu ý khi các vị sự nghiệp trực thuộc huyện triển khai thực hiện, như sau:

1. Về đối tượng được đăng ký dự thăng hạng:

Tất cả giáo viên theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT.

2. Về điều kiện, tiêu chuẩn:

Đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về việc được cơ quan có thẩm quyền cử tham dự kỳ thi; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 03 (ba) năm liên tục tính  đến thời hạn nộp hồ sơ dự thi ( các năm học từ 2014-2015 đến 2016-2017); có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thi thăng hạng. Đặc biệt là các quy định về thành tích đạt được trong thời gian công tác ở hạng chức danh nghề nghiệp đang giữ, thời gian giữ hạng tương đương và yêu cầu về chứng chỉ sau đây:

a) Dự thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III:

- Các điểm d, đ khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non (viết tắt là Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV);

- Các điểm e, g khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập (viết tắt là Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV).

b) Dự thi thăng hạng từ hạng III lên hạng II:

- Các điểm d, đ khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV;

- Các điểm e, g khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV;

- Các điểm h, i khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập (viết tắt là Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV);

- Các điểm h, i khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập (viết tắt là Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV).

c) Chưa yêu cầu: về việc có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng đăng ký dự thi thăng hạng, về điều kiện thời gian giữ hạng liền kề hạng dự thi gần nhất tối thiểu từ đủ 01 (một) năm trở lên (theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT).

Để có số liệu về số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên báo cáo Sở Nội vụ tham mưu UBND Thành phố xây dựng Đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập từ hạng III lên hạng II báo cáo Bộ Nội vụ phê duyệt trước khi tổ chức thi; xây dựng Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III, đề nghị các trường tổng hợp theo Mẫu số 04, Mẫu số 5, gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) và địa chỉ thư điện tử:  pnv_phuxuyen@hanoi.gov.vn trước ngày 20/10/2017.

Kèm theo Công văn này là Công văn số 4645/SGD&ĐT-GDTX-CN ngày 14/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (để tham khảo về quy định các loại chứng chỉ tương đương)./.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 

- CT, các PCT  UBND huyện;

-  Phòng Giáo dục & ĐT;

- Lưu: VT, NV.

 

 

 

                                        CHỦ TỊCH

 

 

                                   Nguyễn Ngọc Sơn

Viết bình luận